တီႈၼႂ်းၶွမ်း windows 7 သင်ဝႃႈRun Boxၸိုင်

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လွင်ႈၶွမ်းဢိတ်းဢွတ်း


တီႈၼႂ်းၶွမ်းWindows 7သင်ဝႃႈRun Boxဢမ်ႇဢွၵ်ႇၸိုင် ႁဵတ်ၸွမ်းၼင်ႇ
ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈTaskbar သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းProperties တႃႉ

ၼဵၵ်းတီႈStart Menu သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းCustomizeတႃႉ

မၢႆပၼ်တီႈ Run Commeandသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း OKတႃႉ

လိုၼ်းသုတ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းOkတႃႉ။


Post a Comment

ငိꨓ္းꨅူမ္းꨬတꨵယဝ္ꨵꨁꨣꨳ မူိဝ္ꨳꨓꨯꨵလꨯꨳမꨣးꨬလꨲဝꨰပ္ꨵသꨤꨯꨵꨅဝ္ꨳꨓုမ္ꨲꨟဝ္းꨁꨣꨳꨬလꨳလꨯꨳတꨤင္ꨟꨓ္
ထꨰင္ꨳလြင္ꨳꨓုိင္ꨳꨁꨣꨳ ꨓꨣꨳꨁြမ္းꨁꨣꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ Rum Box
ꨟူိင္ꨓꨣꨲယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳꨁꨣꨳေꨀဳꨳꨡမ္ꨲꨟူꨵလꨤꨯးꨬꨀꨳမꨓ္းꨁꨣꨳꨬလꨳ
ꨀမ္းꨓꨯꨵꨬတꨵꨁꨰမ္ꨵလꨰပ္ꨳယဝ္ꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨬတꨵယဝ္ꨵꨁဳꨳ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget