**** ယိူင်းဢၢၼ်းပႆႇထိုင် ၶတ်းႁႅင်းၵွႃႇလူး**** (www.tainum.com)

ဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ(ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး
ပွၵ်ႈၵမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၽူႈတႅမ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လၢမ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ(15.11.2013)ၼႆႉ တေတဵမ်(10000) မိုၼ်ႇပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊  


သဵၼ်ႈမၢႆ ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ
ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ တူၺ်းၼႆႉ ထိၼိုင်ႈ ယူႇၽၢႆႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း
ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေတူၺ်းတႄႉ ပဵၼ်ထိသွင်
ဝႅပ်းသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ(ပလွၵ်ႉတႆးၼုမ်ႇ) ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈတၢင်ႇမႃး

ပွၵ်ႈၵမ်းဢၼ်ၶဝ်ႈတူၺ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၸဵမ်ၽူႈတႅမ်ႈလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လၢမ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ(15.11.2013)ၼႆႉ တေတဵမ်(10000) မိုၼ်ႇပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊
ပေႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း တႃႇတေႁႂ်ႈပေႃးတဵမ်မိုၼ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ  ဢမ်ႇငၢႆႈꧦ
သင်မႃးတႅၵ်ႈၵၼ်တူၺ်း တင်းဝႅပ်ႉသၢႆႉမၢၼ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈတူၺ်း
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၢၼ်ႁူဝ်ႁဵင်/ ႁူဝ်မိုၼ်ႇ တႃႇတေပဵၼ်မႃးဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉ  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် Sai Zom Tai ဢၼ်ဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းသေ ၵွင်ႉပၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ၼႆႉတေႉ၊

** ယိူင်းဢၢၼ်းမီးသင်လႄႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉ**

ၵႃႈၼင်ႇႁူႉမႃး ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈလၢႆမၢႆဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းပပ်ႉမၢႆတွင်း၊ လူဝ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းတူၺ်းလႆႈ၊ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၸိူဝ်းတေႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၶွမ်းလႄႈလွင်ႈၽူင်း၊

** * ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေၵမ်း **

ၸိူဝ်းထၢမ်မႃးလွင်ႈၶွမ်း လႄႈ လွင်ႈၽူင်း ဢၼ်တွပ်ႇလႆႈၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈတွပ်ႇပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈမီး
ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇၼႆႉ  ၸၢမ်းတူၺ်းဢွၼ်တၢင်း၊ ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ထူပ်းသေ
ၸင်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇ၊ မၢင်ၸိူဝ်းထၢမ်မႃးၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈထူပ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈၸႂ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈတွပ်ႇ
ပၼ်ၼႆ ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သေၵမ်း။

*** တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၸွင်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇႁႃႉ?***

ၶေႃႈထၢမ်ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ  ပေႃးဝႃႈဢဝ်တီႈၽူႈတႅမ်ႈယူႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇသေ
တွပ်ႇၼႆတႄႉ  တေလႆႈဝႃႈယၢပ်ႇယူႇၼႆ၊ ယၢပ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ပဵၼ်လွင်ႈလႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉ
တီႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇယူႇ ၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ လႅင်းၼႅတ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈGSM ၼၼ်ႉ  တေႃႇတေႉၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်းၽူင်းၵူၺ်း
ပေႃးၵွင်ႉတင်းၶွမ်းသေၸႂ်ႉတႄႉ  ၼင်ႈပႂ်ႉပေႃးလႆႈပဵၼ်တိုၼ်ႇၵေႃႈ ပႆႇၶိုၼ်ႈၵွၼ်ႇ ပၼ်ႇဝိၼ်ႈꧦ၊ ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ
ၸႂ်ႉလႅင်းၼႅတ်ႉCDMA800 သေတၢင်ႇ၊ တၢင်းၽႂ်းမၼ်းတႄႉ တေႃႉတေႉ ပေႃးၸၼ်သေႃႉဝွႆး သႅၼ်ႈမၼ်း
မွၵ်ႈ 40 MB ၼႆႉတႄႉ တေႃႉတေႉ လႆႈယူႇ၊(ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်) ၵူၺ်းၵႃႈတေလႆႈပႂ်ႉ တီႈဢေႇသုတ်း ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း၊ (မိူဝ်ႈလႅင်းမၼ်းၶႅမ်ႉ) ပေႃးၶၢဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ  10 MB ၵူၺ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈၵွၼ်ႇ၊
ပေႃးသႅၼ်းမၼ်းမီး 50 MB ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်တႄႉ လႆႈယၵ်ႉတူၺ်းလၢႆꧦၵူၺ်းယဝ်ႉဝႃႈ၊

*** လႅင်းၼႅတ်ႉလူး လႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် * * *

လႅင်းၼႅတ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉလႆႈတီႈၽူင်းၵူၺ်း
ပေႃးပဵၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ GSM ၼိုင်မိၼိတ်ႉ  (သွင်ပျႃး) ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ (ပၢၵ်ႇသၢဝ်း)
ပေႃးပဵၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉ CDMA800 ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ (သီႇပျႃး) ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း (သွင်ပၢၵ်ႇသီႇၶၼ်)

*** ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ ***
သမ်ႉဝႃႈယၢပ်ႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉဢမ်ႇၶႅမ်ႉၵေႃႈ၊ ဢၼ်လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေလႄႈ
လႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵွႃႇၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်
ယူႇၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယဝ်ႉ၊

** * လွမ်မုင်ႈမွင်း* * *

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈလႅင်းၼႅတ်ႉၶႅမ်ႉ၊ꧦၼႆၸိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႂ်ႈလႆႈsoftware သင်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေသွၵ်ႁႃသေ
တၢင်ႇပၼ်ၵမ်ႈလဵဝ်၊ သင်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းငဝ်းတူင်ႉမၼ်းသေ တၢင်ႇပၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး
ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ပႆႇပဵၼ်လႆႈ မွင်းဝၼ်းဢၼ်တေလႆႈၸႂ်ႉလႅင်းၼႅတ်ႉၶႅမ်ႉꧦယူႇ။

*** တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ***

မိူဝ်းၼႃႈမႃးၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေၶႅမ်ႉလိူဝ်ၼႆႉ ထႅင်ႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈပၢႆးမေႃၶွမ်းလႄႈၽူင်းထႅင်ႈၼမ်ꧦၼၼ်ႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ။

* * * ၶေႃႈယွၼ်းသူး * * *

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးပၼ်ႁႅင်းဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.tainum.comၼႆႉတေႉꧦ
ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယူႇလီမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် တူဝ်ၸႂ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ
ႁႂ်ႈၸဵဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၵူႈၽႂ်မၼ်းသေၵမ်း။


(မၢႆတွင်း-ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေၶိုၼ်းလိူၵ်ႈသေ သႂ်ႇလေႃးတီႈၼႂ်း
ပပ်ႉ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတိုၵ်ႉတႅမ်ႈဝႆႉ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းPhotoshop ၼၼ်ႉၼႆယူႇ )

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget