လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(တႆးမၢဝ်း) TaiLe_Softkeyboard တႃႇၽူင်း Android

မီးဢူၺ်းၵေႃႉ ထၢမ်မႃး ၶႂ်ႈလႆႈလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ(လိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း)ၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ
လွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsungၵူၺ်း၊

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၽွၼ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းzawgyi-tai_flipfont.apk ၼၼ်ႉ

ပႃးဝႆႉလိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း၊  ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်ႉ Android-Tai-Font-Installer-NEED_ROOT.apk ၼၼ်ႉတႄႉ
ဢမ်ႇပႃးလိၵ်ႈတႆးမၢဝ်း၊ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸၢမ်းတူၺ်းလႃႈ မိၵ်ႈHuawei ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 
ဢဝ်ၽွၼ်ႉzawgyi-tai_flipfont.apk ၼၼ်ႉသႂၢင်းသေ သႂ်ႇတူၺ်းလွၵ်းမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးမၢဝ်းၼႆႉတူၺ်းလႄႈ
ၸွင်ႇတေဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
မၢႆတွင်း-လွၵ်းမိုဝ်းၵိုၵ်းဝႆႉ တင်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ တႃႇတေလၢႆႈပဵၼ် လွၵ်ႈမိုဝ်းလိၵ်ႈတႆးမၢဝ်းၼၼ်ႉ
တေလႆႈၼၼ်ႉ တေလႆႈ ၼဵၵ်းတီႈၼိူဝ်လွၵ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉသေ သုတ်ႉၵွႃႇၽၢႆႇၶႂႃၼႆယဝ်ႉ။

ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ

 ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ယႃႇလိုမ်းမၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းမိုဝ်း ၶဝ်ႈတီႈSettings သေ 
လိူၵ်ႈၼဵၵ်းLanguage and keyboard
ပေႃးယဝ်ႉ လိူၵ်ႈမၢႆဢၼ်ပဵၼ် Sulfur's Keyboard ၼၼ်ႉသေ တေဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၼဵၵ်းOKတႃႉ။
 
ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ၵုၼ်ႁဵင်

Post a Comment

Link တႃႇတေတၢဝ်းလူတ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႅၼ်းတေႃႈဢပ်ႉတဵတ်ႇပၼ်မႂ်ႇ သေၵမ်းတီႈၶႃႈ။

Link တႃႇတေတၢဝ်းလူတ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်းယဝ်ႉၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႅၼ်းတေႃႈဢပ်ႉတဵတ်ႇပၼ်မႂ်ႇ သေၵမ်းတီႈၶႃႈ။

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget