လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း TeamViewer သေ ယူႇမိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈ မႄးပၼ်ၶွမ်းၵၼ်၊ (ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉလူဝ်ႇမေႃဝႆႉဢၼ်ၼႆႉ) ၸႂ်ႉၽူင်းသေ တူၺ်း/မႄးပၼ်ၶွမ်းၵေႃႈလႆႈ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပၼ်ႇၺႃႇ လွင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၸႂ်ႉတိုဝ်းTeamViewer သေ ယူႇမိူင်းၼိုင်ႈလႄႈမိူင်းၼိုင်ႈ၊ ဝဵင်းၼိုင်ႈလႄႈဝဵင်းၼိုင်ႈ၊ ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈမေးပၼ်တူၺ်းပၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶွမ်းပၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊ 
တႃႇတေၸႂ်ႉ TeamViewer ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇၵွင်ႉဝႆႉၼႅတ်ႉ လႅင်းၼႅတ်ႉလူဝ်ႇၶႅမ်ႉ

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူႇၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းၶွမ်းမၼ်းသႂၢင်းၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇဢမ်ႇလႆႈၼႆလႄႈ
ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇဢဝ်သေႃႉဝွႆးဢၼ်ၼႆႉ သူင်ႇပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်းသူင်ႇမႃးပၼ်မၢႆID မၼ်းသေ
တူၺ်းပၼ်သႂၢင်းပၼ်ၽွၼ်ႉတႆးမၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၵႂႃႇ။
( တႃႇတေတူၺ်းပၼ်ၵၼ် ၽၢႆႇႁဝ်း ၽၢႆႇပုၼ်ႉ တေလႆႈမီးဝႆႉသေႃႉဝွႆး TeamViewer ဝႆႉၼင်ႇၵၼ်
တေလႆႈမီးလႅင်းၼႅတ်ႉၼင်ႇၵၼ်ႇ)

*********************************

ၸူဝ်ႈပႆႇၼလႄၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းTeamViewer ၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်
TeamViewer ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းတႄႉ

ပေႃးၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းယဝ်ႉၸိုင် လိတ်ႈRARၾၢႆႇမၼ်းတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ


ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႈလႆႈ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉ


ႁၢင်ႈမၼ်းတေၵႂႃႇမီးတီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ လူဝ်ႇၸႂ်ႉမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းၵေႃႈ
ၽုၺ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၽုၺ်ႇ TeamViewer ယဝ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

မၢႆ ID လႄႈ မၢႆ Password သွင်ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈသူင်ႇပၼ်ၵေႃႉဢၼ်တေတူၺ်းပၼ်ၶွမ်းႁဝ်း
ပိူင်ႈတႅၵ်ႈမၼ်း ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တူၺ်းပၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶွမ်းပၼ်ၼႆၵေႃႈ
တေလႆႈသူင်ႇမႃးပၼ်  မၢႆ ID လႄႈ မၢႆ Password ၸူးတီႈၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ။ 


တေႃႈလဵဝ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၽူႈတႅမ်ႈတေတူၺ်းပၼ်ၶွမ်းတၢင်ႇလုၵ်ႈၼႆလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈပေႃႉသႂ်ႇ  မၢႆ ID ဢႄၼ် မၼ်းသူင်ႇမႃးပၼ် 254898457 ၼၼ်ႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃၼၼ်ႉယူႇ
ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇ မၢႆ ID ယႄဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ မၢႆ ID ယႄဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈConnect to partner ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ


ၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈသႂ်ႇ  မၢႆ Password ဢၼ်ပိူၼ်ႈသူင်ႇမႃး တေမီးသီႇတူဝ်  ပေႃးပေႃႉသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းLog Onတႃႉ


တေလႆႈႁၼ် ၽၢင်ႁၢင်ႈၶွမ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းတူၺ်းၼၼ်ႉယူႇ
ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈတူၺ်းပၼ်ၶွမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်းႁဝ်းသေ ၼဵၵ်းပၼ်၊ သႂၢင်းပၼ်သေႃႉဝွႆးလႆႈယဝ်ႉ
ၶႂ်ႈၽုၺ်ႇတူၺ်းၼႂ်းၶွမ်းပိူၼ်ဢၼ်လႆႈၵေႃႈလႆႈ။


ပေႃးၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉၼႃႇ


လိူဝ်ၼၼ်ႉမဝ်ႇၵႃး ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းသူင်ႇပၼ်  ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၶွမ်းပိူၼ်ႈ
ဢၼ်ႁဝ်းတူၺ်းပၼ်ၼၼ်ႉ မႃးတီႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈ
ၼဵၵ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ


̒တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ 
တီႈမၢႆ A ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း၊ တီႈမၢႆ C ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၼႂ်းၶွမ်းပိူၼ် ဢၼ်ႁဝ်းတူၺ်း
တႃႇတေသူင်ႇၾၢႆႇၼၼ်ႉတႄႉ 
႑ႉ ၼဵၵ်းတီႈA ၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈႁႃတီႈဝႆႉၾၢႆႇဢၼ်ႁဝ်းသေသူင်ႇ၊
႒ႉ ၼဵၵ်းတီႈ B လိူၵ်ႈဢဝ်ၾၢႆႇဢၼ်တေသူင်ႇ၊ 
႓ႉ ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ C ၶွမ်းၾၢႆႇပုၼ်ႉ (လိူၵ်ႈတီႈဝႆႉမၼ်း တေဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ)
႔ႉ ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈ D ၼၼ်ႉသေ သူင်ႇၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈဢဝ်တီႈၶွမ်းၽၢႆႇပုၼ်ႉမႃးၸူးႁဝ်းၵေႃႈ လိူၵ်ႈတီႈ C  ႁႃတီႈဝႆႉၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း ၼဵၵ်းတီႈ A လႄႈ B သိုပ်ႇၼဵၵ်း D ၵေႃႈ တေႁွတ်ႈမႃးၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းယဝ်ႉၼႃႇဢေႉ ။


ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉသူင်ႇၾၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

  
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶွမ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မီးပၼ်ႁႃသေ ၸိူဝ်ႉသေလွင်ႈၼႆၸိုင် 
ၸႂ်ႉ TeamViewer ၼႆႉသေ သူင်ႇမႃးပၼ် မၢႆ ID လႄႈ လၢႆလပ်ႉမၼ်း ၽူႈတႅမ်ႈတေၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၶွမ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်။   

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ႁိုဝ်တေၵႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းလႃႇ  ၸႂ်ႉၽူင်းAndroid သေ မႄးပၼ်ၶွမ်းၵၼ်ၵေႃႈလႆႈလူး
ပေႃးၶႂ်ႈၸၢမ်းတူၺ်းတႄႉ  ၸၼ်ဢဝ် TeamViewer. apk တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

TeamViewer. apk Download

ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ
တေဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  တႃႇတေၵွင်ႉၸူးၶွမ်းဢၼ်ႁဝ်းတေမႄးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း
လူဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉၵွၼ်ႇ

ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆ ID ၶွမ်း ဢၼ်ႁဝ်းတေတူၺ်းပၼ်  ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းRemote Control တႃႉ


သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဝႄႆႉပၼ်လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း သိုပ်ႇၼဵၵ်း Continue တႃႉ


ပေႃးၵွင်ႉၵၼ်တင်းၶွမ်းယဝ်ႉ  ယူႇတီႈၽူင်းႁဝ်းသေ တူၺ်းတီႈၶွမ်းတၢင်ႇၵေႃႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ
လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ တူၺ်းꧦသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းတႃႉ။


                                                                 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်)
                                                               ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်းတၢင်းမေႃမိူင်းၵႆ

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget