လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းၵူႈၵေႃႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် 

လွင်ႈၶွမ်း/လွင်ႈၼႅတ်ႉဢိတ်းဢွတ်း ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈတေပႃး
ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်မႃးၸိူင်ႉၼႆသေလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ
ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမွၵ်ႇၼမႄႃး၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးသေၵေႃႉꧦထၢမ်မႃး ၶႂ်းႁူႉလၢႆးမၼ်းၼႆၵေႃႈ လၢတ်ႈၼလႄႆႈငၢႆꧦၵမ်းလဵဝ်
ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႄႈ

Internet Download Manager   ၼႆႉ တူဝ်ပွတ်းမၼ်းပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ IDM ၼႆယဝ်ႉ

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager 
ပေႃးႁဝ်းၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉ၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ သေႃႉဝွႆး တီႈၼႂ်းၼႅတ်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးၸႂ်ႉ Internet Download Manager
ၼႆႉသေ ၸၼ်ဢဝ်ပေႃးၼႆၸိုင် မၼ်းဝႆးလီၼႃႇ၊ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈမၼ်းၸၼ်ႁႅင်းဝႆႉ
ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉၼႅတ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းယူႇၼႆတႄႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ မေႃဝႆႉ
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager ၼႆႉယူႇ။ 

ပၼ်ႁႃ  Internet Download Manager ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉထူပ်း
 ပၼ်ႁႃဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၵႆႉထူပ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းႁဵတ်းUpdataမၼ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် မၼ်းတေယွၼ်းမႃး ၸိုဝ်ႈ၊ ဢီးမေလ်း၊ မၢႆသေႃးမၼ်း
မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးKeyမၼ်းၼႆၸိုင်
မၼ်းယွၼ်းUpdataၵေႃႈ ယႃႇပေႁဵတ်း၊ ပေႃးႁဵတ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးၶိုၼ်းသႂ်ႇသေႃးမၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉတေၵႄႈလႆႈယူႇ။ 

 တႃႇတေၸႂ်ႉ  Internet Download Manager ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢၼ်တီႈသေႃႉဝွႆးမၼ်း
တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ


 ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉပၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်Version 6.21 Build 2 ၼႆယဝ်ႉ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၶွမ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်မီးဝႆႉဢၼ်ၵဝ်ႇ သမ်ႉၶႂ်ႈသႂၢင်းဢၼ်မႂ်ႇၼႆၸိုင်
 တေလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈInternet Download Manager ၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ
(ၼႂ်းၶွမ်းပေႃးပႆႇလႆႈသႂ်ႇ ဝႆႉ တီႈၼႆႈဢမ်ႇလူဝ်ႇ)

သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် သႂ်ႇဝႆႉInternet Download Manager လႄႈ ယွၼ်းမႃးမၢႆမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ
ၼႆၸိုင် ထွၼ်ပႅတ်ႈInternet Download Manager ဢၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ 
သႂၢင်းသႂ်ႇဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉပၼ်ၼႆႉတႃႉ 

လၢႆးထွၼ်ပႅတ်ႈ Internet Download Manager ဢၼ်ၵဝ်ႇ

ၶဝ်ႈတီႈStart menuသေ ၶဝ်ႈႁႃ Internet Download Manager ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈမၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

 ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈတီႈFullၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းNextတႃႉ

 ၼဵၵ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 လိုၼ်းသုတ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 *************************************************************
လၢႆးသႂၢင်းInternet Download Manager  လႄႈ လၢႆးသႂ်ႇသေႃး (Crack)

ပေႃးဝႃႈၸၼ်လူင်းယဝ်ႉ လိတ်ႈRARၽၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

တႃႇတေသႂၢင်းၼဵၵ်းတီႈ idm621.exeၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ


ၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ သင်ဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းယွၼ်းသေႃးမၼ်းၸိုင် ၼဵၵ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


လၢႆးသႂ်ႇသေႃး(Crack) မၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉၼႃႇၵေႃႉၶဝ်

 လိုၼ်းသုတ်း သႂ်ႇသေႃးမၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ


လၢႆးသႂ်ႇCrackမၼ်းၼႆႉ လၢႆးမၼ်းၼမ်ၼႃႇ ပေႃးဝႃႈUpdataမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ
ပိူင်ႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ၸင်ႇတႅမ်ႈၼပႄၼ်လၢႆးသႂ်ႇမၼ်း။

 တႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လူတူၺ်းၼႃႈ
လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Internet Download Manager တႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၼႃႇ

ပေႃးၽုၺ်ႇyoutube ၼႆၸိုင် သင်ၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉၼႆ တီႈDownloadမၼ်း
ၸပ်းဝႆႉယူႇတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ၊ ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈDownladၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ
တေဢွၵ်ႇမႃးတီႈလိူၵ်ႈFormatမၼ်း

ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈဢဝ်Formatဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ၊

ပေႃးၼဵၵ်းယဝ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ သိုပ်ႇၼဵၵ်းStart Download တႃႉ


ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ

 ပေႃးၸၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ပေႃးၼဵၵ်းOpen Folder ၸိုင်
တေႁွတ်ႈၵႂႃႇတီႈဝႆႉငဝ်းဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။


 မၢႆတွင်း-ပေႃးႁဝ်းၸၼ်သေႃႉဝွႆးၼႆၵေႃႈ တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

 **************************
ပေႃးပဵၼ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

***************

ၶိုၼ်းမႄးၶဵင်ႇ ႁႂ်ႈၸၼ်လႆႈငဝ်းတူင်ႉ တီႈၼႂ်းFacebook

တီႈၼႂ်းFacebook ပေႃးႁဝ်းပႆႇမႄးၶဵင်ႇထႅင်ႈၼႆ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇပၼ်တီႈDownloadမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇပၼ်တီႈၸၼ်ငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉ 
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 ပေႃးပဵၼ်Mozilla Firefox ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈတီႈ Tools သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈAdd-ons ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  လိူၵ်ႈၼဵၵ်းတီႈ Extenslons သေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Enable ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈRestart Now ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
Mozilla Firefox တေမွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃးဝႃႈMozilla Firefox ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်လႆႈငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းFacebookယဝ်ႉ

ပေႃးႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်တီႈ Download မၼ်း
ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ


ပေႃးၸႂ်ႉ google Chrome တႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ


***************************************************
တႂ်ႈၼႆႉတႄႉ ပေႃးတၼ်းၵေႃႈလူတူၺ်းၵမ်းၼိုင်ႈၼႃႈ
 ****************************************************
ပေႃးႁဝ်းၸၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်းApk ၼႆၸိုင် မၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းInternet Download Manager 
မၼ်းတေၸၼ်ၵႂႃႇယူဝ်းꧦ ၵူၺ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပေႃးၸၼ်လူင်း ႁႂ်ႈပေႃးၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းIDMၼၼ်ႉ
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ  ၶဝ်ႈတီႈOptonsၵမ်းၼိုင်ႈ

လိူၵ်ႈၼင်ႇၼႆ

ပေႃႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼၼ်ႉဝႃႈ APK ၼႆသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ
 ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၼ်ၶိူင်ႈၽူင်းၼႆၸိုင် တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းInternet Download Manager  ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ


Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget