မၢႆတွင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်း i-mobile i-STYLE 8.1 Version 4.2.2

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼႄ
လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း မိူဝ်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ၼႂ်းၽူင်း i-mobile i-STYLE 8.1 ၼႆယဝ်ႉ
သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယိပ်းတိုဝ်းဝႆႉ  i-mobile ၼႆၵေႃႈ 


ဢဝ်လၢႆးၼႆႉသေ သႂၢင်းတူၺ်းလႆႈယူႇ၊ ပေႃးၶႂ်ႈသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးတႄႉ


ၽူင်း i-mobile i-STYLE 8.1  ၼႆႉ  လိၵ်ႈမၢၼ်ႈတႄႉလႆႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွၼ်ႉတႆးပႆႇလႆႈၼႆ
ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇသႂ်ႇလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်း ဢွၼ်တၢင်းလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
ဢွၵ်ႇတူဝ် ဢၼ်မိူၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း

 ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇဢဝ်တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉတႆး ZawgyiInstller ၼၼ်ႉၶဵင်ႇ
သႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၽူင်း သေ ၼဵၵ်းတီႈZawgyiInstaller  ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ

ၼဵၵ်းတီႈ Check for Root Access ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸႅတ်ႈတူၺ်းလုတ်ႉ မီးဢမ်ႇမီးၼႆ

 ၽူင်းလုၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈလုတ်ႉယဝ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Allow ၼၼ်ႉ
ၵမ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈ Install Zawgyi-Tai Fonts ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇလိၵ်ႈၶႄႇၼၼ်ႉ
 ပေႃးယဝ်ႉ ၽူင်းတေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။

 မႃးတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈလွၵ်ႈမိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈတႆးၵူၺ်း

 ၶိုၼ်းဢဝ်MMSD Smart zawyitၼၼ်ႉ ၶဵင်ႇၶိုၼ်း
ၼဵၵ်းတီႈ MMSD Smart ႁၢင်ႈ ဇ ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ


ၼဵၵ်းတီႈသီၶဵဝ်ၼၼ်ႉသေ ၸႅတ်ႈတူၺ်းလုတ်ႉၽူင်း။


ၼဵၵ်းတီႈallow ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ


သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ Huawei နှင့် အခြား ၼႆသေ ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉၵွႃႇ ။
တေဢွၵ်ႇမႃးလွၵ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼဵၵ်းOKၵေႃႈ ၽူင်းမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

 ၶိုၼ်းမႃးတူၺ်းတီႈလွၵ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၽဵင်ႇၵၼ် မၢင်တူဝ် တူဝ်လဵၵ်ႉ
မၢင်တူဝ်ယႂ်ႇ  တူဝ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉလဵၵ်ႉ ဢၼ်မိူၼ်တင်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉတူဝ်ယႂ်ႇ 
တႃႇႁႂ်ႈၽဵင်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ 

 ဢဝ်ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇမၢၼ်ႈ Myanmar Mobile ၼၼ်ႉ ၶဵင်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ
ၼဵၵ်းတီႈ Myanmar Mobile (ႁၢင်ႈမွၵ်ႇၵုမ်ႈၼၼ်ႉ) ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ 


 ဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ allow ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ။

 တီႈၼႆႈၽွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽူင်းၼႆႉ Version မၼ်းသုင်၊ 
ၼဵၵ်းတီႈ တုမ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ ၊ တေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉသေ ၽူင်းမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ

 ၵမ်းၼႆႉ လိၵ်ႈတႆးလႆႈယဝ်ႉ ၽဵင်ႇၵၼ်လီယဝ်ႉ 
တီႈၼႂ်းၽူင်း  i-mobile i-STYLE 8.1  Version 4.2.2 တႄႉ ၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈၵေႃႉၶဝ်။ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉဝႆႉၼႆႉ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ 


မၢႆတွင်း-ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆးၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းတူၺ်းသေ 
ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးသေ လွင်ႈꧦတႄႉဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်
တင်းၽူႈတႅမ်ႈၶႃႈ၊ ပေႃးၵူဝ် ယႃႇပေႁဵတ်း ပေႃးႁဵတ်ႈယႃႇပေၵူဝ် ။

               ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget