လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉၶွမ်းသေ Download ဢဝ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း App တီႈၼႂ်း Playstore

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးတင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၽူင်းဢိတ်းၼိုင်ႈ


 ပဵၼ်လွင်ႈPlaystoreၼႆယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈ Playstore ၼႆတႄႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းၶဝ်တိုၼ်းတေႁူႉၽႂ်မၼ်းယူႇ

ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉတႄႉ  ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းထႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼၼ်ႉ
ၼႂ်းၽူင်းဢမ်ႇပႃးPlaystore ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈGoogle app တိုၼ်းဢမ်ႇပႃးသေဢၼ်
(မၢႆတွင်း- ၽူင်ႈမိၵ်ႈHuawei ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆးတႄႉ တိုၼ်ႈသႂ်ႇဝႆႉပၼ်ၵမ်းလဵဝ်
ဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ Playstoreႉ  Gtalk. Gmail ဢမ်ႇပႃး ပေႃးၶႂ်ႈသႂ်ႇၵေႃႈ
တေလႆႈသႂ်ႇဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း၊ ပေႃးတေသႂ်ႇၵေႃႈ ၽူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈRoot ဝႆႉၵွၼ်ႇ

Playstore ၼႆႉသမ်ႉ မီးသင်လၢႆꧦၼႆၸိုင် ၼႂ်းPlaystore ၼႆႉ မီး ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း၊ ၵဵမ်း၊ ပပ်ႉလိၵ်ႈ
တေႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ၊   ၶိူင်းၸႂ်ႉ ၼႂ်းPlaystore ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်ၽူင်းၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈလႆႈ
ပေႃႈဢဝ်ၽူင်းၸၼ်ဢဝ်ၵေႃႈ ၶိူင်းဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉ တိုၼ်းသႂၢင်းပၼ်ၵမ်းလဵဝ်
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈဢဝ်ၶွမ်းၸၼ်ဢဝ်ၼႆၵေႃႈ ႁဵတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးဢၼ်ၼဝႄႆႉၼႆႉ

လွၵ်းလၢႆးမၼ်းလူး တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵႂႃႇတီႈဝႅပ်ႉ http://apps.evozi.com/apk-downloader/ ၼႆႉဢွၼ်တၢင်း
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

 ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈ ဝႅပ်ႉ www.google.com တႃႉ ၊ သိုပ်ႇလိူၵ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉသင်၊ ၵဵမ်းသင်ၼႆၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေႁႃ
တေႃႈလဵဝ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလုတ်ႇဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်းထႆးၼႆလႄႈ ပေႃႉသႂ်ႇ thai keyboard ၼႆသေ
 ၼဵၵ်းEnterၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေဢွၵ်ႇမႃးတင်းၼမ် ၶႂ်ႈလႆႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈဢဝ်ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမိူၼ်ၼႆ ၵူးဢဝ်လိင်ႉမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

 ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းမႃးပွႆႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်ႈၼႃႈဝႅပ်ႉ ဢၼ်ၽုၺ်ႇမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ 
မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 

 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Generate Downlaod Lik ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ 

 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ လိင်ႉဢၼ်ႁဝ်းတေၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
ၼဵၵ်းတီႈသီၶဵဝ် ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ 

 လိုၼ်းသုတ်း လိူၵ်ႈပၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ၊ တေၸၼ်ဢဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ
ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်

Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget