ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းတီႈၼႂ်းၶွမ်း Smadav Pro 2014 Rev 9.7.1 Full Version (လၢႆးသႂၢင်း+လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉ)

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
တၢင်းႁူႉႁၼ်တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ၸိုဝ်ႈသေႃႉဝွႆးမၼ်းတႄႉ Smadav Pro ၼႆဝႃႇ
ယႃႇလိုမ်းပွၵ်ႈမႃးဢႅဝ်ႇထႅင်ႈၼႃႈ တေၶတ်းၸႂ်တၢင်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉမႂ်ႇꧦထႅင်ႈတင်းၼမ်


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉ ဢၼ်ၵႆႉယႃႉၶွမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်
တေၸပ်းမႃးၸွမ်း ၵၢတ်ႉ မႅၼ်ႇမေႃႇလီ၊ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ
ပေႃးဝႃႈမီးၶွမ်းမႃးယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ပၼ်ႁႃမၼ်းမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ
တိုၼ်းတေလႆႈထူပ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႇ၊ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတႄႉ ထူပ်းမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလွင်ႈမႅင်းယႃႉၶွမ်းၼႆႉတႄႉ
မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈၵႄႈလႆႈ(ၶႃႈႁႅမ်လႆႈ) မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ(ယွၼ်ႉဢမ်ႇမေႃ) 
လႃးလႃးဢမ်ႇဢမ်ႇလႆႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ 
ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းပႆႇထူပ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁေႉၵင်ႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်း
သေႃႉဝွႆးတႃႇႁေႉၵင်ႈ(ၶႃႈမႅင်း)ဝၢႆးရၢတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးယူႇတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆ
ၼႂ်းၵႃႈတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၸႂ်ႉယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ
လွင်ႈဢၼ်ၶႅမ်ႉမၼ်းတႄႉ သႅၼ်းလဵၵ်ႉꧦၵူၺ်း၊ ၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်းၵေႃႈဢမ်ႇၼၵ်း မဝ်ꧦၵူၺ်း
ၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်းတၢင်ႇဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးၶွမ်းႁဝ်းတႅမ်ၼႆ ပေႃးသႂၢင်းသႂ်ႇၵေႃႈ သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈၼိုၵ်းၼဵဝ်လူင်မႃးၵမ်းလဵဝ်
ယွၼ်ႉဝႃႈသႅၼ်းမၼ်းယႂ်ႇ၊ လွင်ႈၼႆႉဝႆႉသေၵွၼ်ႇ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းလႄႈ လၢႆးသႂ်ႇKey  မၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ

တႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ ဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉသွင်ၵမ်း

 ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၼႆႉတႄႉ မီးယူႇထႅင်ႈတင်းၼမ် ယွၼ်ႉငၢႆႈယဝ်ႉလႄႈ 
လိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းFinishတႃႉ။


တႃႇတေသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၼဵၵ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ 

ၽုၺ်ႇၾၢႆႇသေႃးမၼ်း ဢၼ်လႆႈမႃးပႃးၼၼ်ႉသေ ၵူးသႂ်ႇတီႈၼႂ်းလွၵ်ႈ ၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ

ပေႃးသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ
 လိုၼ်းသုတ်းၼဵၵ်းOKၵေႃႈ ယဝ်ႉယဝ်ႉ။


-=-= လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ-=-=-
 ပေႃးၶႂ်ႈၸႅတ်ႈၼႂ်းၶွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းၵၢတ်ႉၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈIconတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ၊ ၶႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈမၢႆဢဝ်သေ ၼဵၵ်း Scan တႃႉ။


သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈႁဝ်းၸႅတ်ႈလႄႈ ႁၼ်မႅင်းၼႆၸိုင် မၢႆၼပ်ႉမၼ်းတေၼဝႄႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
(ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးမႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ဝႆႉသင်) သင်ဝႃႈႁၼ်မႅင်းယဝ်ႉတႃႇတေမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ
ၼဵၵ်းတီႈ Clean All ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


သင်ဝႃႈမႅင်းယႃႉၼႂ်းၶိူင်ႈၶွမ်းႁဝ်းသေဢၼ်ꧦၼႆၸိုင် တေၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ 
ၶိုၼ်ႈမႄးႁႂ်ႈမိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၼဵၵ်းတီႈ  Repair All တႃႉ။


ဢၼ်ၵႆႉꧦလႆႈထူပ်းၼႃႇၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈၼႂ်းၵၢတ်ႉႁဝ်းလႄႈသင် 
ၼႂ်းမႅၼ်ႇမေႃႇလီႇၼၼ်ႉလႄႈသင် ပေႃးတူၺ်းသမ်ႉမီးယူႇ ပေႃးမႃးၽုၺ်ႇတူၺ်း သမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၾၢႆႇသင်
ၼႆၼၼ်ႉ၊ တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵၢတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ မႅၼ်ႇမေႃႇလီႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
ၼဵပ်းသႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းသေ ၸႅတ်ႈ၊ ၾၢႆႇဢၼ်မၼ်းလပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ တေၼဝႄႆႉတီႈၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉ
ႁႂ်ႈပေႃးဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Unhide All ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
ၾၢႆႇဢၼ်လပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်းဢွၵ်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၶေႃႈလူပ်းလင်
ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈလၢတ်ႈၼမႄႃးၼႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉႁႃႉၼႆတႄႉၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းဝႃႈ
လၢတ်ႈၼတႄီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉၼႆၸိုင်
မၼ်းတေႁူႉမႃး၊ မေႃမႃးယူႇၼႆ၊ ယုမ်ႇယမ်ယူႇ။


                                          ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
                               ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget