ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ Photoshop Cs3 ၽုၺ်ႇတီႈၼႂ်း Window7 / 8 ဢမ်ႇလႆႈ

 မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႉႆ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ် တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ်
လွင်ႈတၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၼိုင်ႈ
 ပဵၼ်လွင်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ 

ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈထူပ်းမႃးလႄႈ လႄႈ လႆႈဢဝ်လၢႆးဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼဝႄႆႉၵႄႈလိတ်ႈသေ
ၸႂ်ႉလႆႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၵေႃႈ မီးၵေႃႉထၢမ်မႃးဝႃႈ သၢႂင်းသႂ်ႇတႄႉ လႆႈယဝ်ႉၵူၺ်းၵႃႈၽုၺ်ႇဢမ်ႇလႆႈ
ၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

သင်ဝႃႈတီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်းၽုၺ်ႇPhotoshop Cs3 ဢမ်ႇလႆႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼဵၵ်းတီႈStart သေ ၶဝ်ႈႁႃPhotoshop Cs3 သေ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ
ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈPhotshopCs3 ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ သိုပ်ႇၶဝ်ႈထႅင်ႈတီႈ Properties တႃႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Compatibility သေ 
ၼဵၵ်းမၢႆပၼ် တီႈ Compatibility mode ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းOKတႃႉ။


ၵမ်းၼႆႉ ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇလႆႈPhotoshop CS3 ယဝ်ႉ ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈၽုၺ်ႇမႃးၼၼ်ႉ 
တေဢွၵ်ႇမႃးလိၵ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼဵၵ်းYes တႃႉ။

Post a Comment

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳꨅဝ္ꨳ ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းေတꨡမ္ꨲတြင္းꨁꨣꨳလꨯꨳ ꨷ ဝꨯꨵေသလꨣꨳ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳ ꨁꨣꨳꨁ္ꨮꨳထꨤမ္ ꨁြမ္းꨁꨣꨳ(lattop)ပꨱꨓ္ပꨓ္ꨟꨣ လူꨉ္ꨳꨟူး usb ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ေပꨣးသꨱပ္ꨲꨓူꨬတꨵꨕꨯးမꨓ္းလꨰင္းယူꨲ ꨀူꨉ္းꨀꨣꨳꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨵꨀꨤꨓ္လꨯꨳ ꨅြင္ꨲꨟူꨵလꨯꨳꨁꨣꨳꨬꨓꨲ ꨅြꨯꨳꨬꨀꨳလိတ္ꨳပꨓ္ꨕြင္ꨳ ꨁꨣꨳလူး ꨷

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget