လၢႆးၸႂ်ႉ Connectify Hotspot ဢဝ်ၶွမ်းLaptop ၽပေၼ်(လႅင်းၼႅတ်ႉ) WiFi ပၼ်တီႈၶွမ်းလႄႈၽူင်း (လၢႆးမၢႆသွင်)

 မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဝူၼ်ႉၵွႃႇဝူၼ်ႉမႃး တေတၢင်ႇလွင်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ဝူၼ်ႉယူႇတၢင်းႁိုင်
ၸင်ႇၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈ လၢႆးၽပေၼ်Wifi ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေလႄႈ
တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။
ႁႂ်ႈပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶႅမ်ႉတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ယူႇ
 ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႃး ဢမ်ႇလူၵေႃႈလႆႈ

ယိူင်းၸူးတႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆ၊
လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈၶႅမ်ႉယူႇတေႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉဢဝ်လႅင်းၼႅတ်ႉWifi
တီႈလၢၼ်ႉInternet သေ ၼိုင်ႈလိူၼ် လႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 15000 ၊ 20000 ၊ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးႁဝ်းဢဝ်လႅင်းၼႅတ်ႉမဵဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉၸႂ်တီႈၶွမ်းLaptopပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တေၸႂ်ႉလႆႈလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း
ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၽပေၼ်လႅင်းၼႅတ်ႉႁဝ်း ပၼ်ထႅင်ႈၶွမ်းတၢင်ႇလုၵ်ႈ လႄႈ ၽူင်းၸိူဝ်ႈၼႆႉၼႆၸိုင်
ၸႂ်ႉ Connectify Hotspot  ၼႆႉတႃႉ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်Software မၼ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

Connectify Hotspot Download (8 MB)
လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈငၢႆႈယူႇလႄႈ တေလၢတ်ႈၼလႄၢႆးသႂ်ႇCrack လႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵူၺ်း

လၢႆးသႂ်ႇCrack

ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ပေႃးလိတ်ႈၾၢႆႇၼၼ်ႉၸိုင်
တေလႆႈႁၼ်ၾၢႆႇသွင်ဢၼ် ၼဵၵ်းတီႈၾၢႆႇ Crackၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ။
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈသေ ၵူးဢဝ်ၾၢႆႆႇသွင်ဢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ


ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ Icon Connectify တီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈဢၢႆႇၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Open file Location ၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 ပွႆႇၶိုၼ်းၾၢႆႇဢၼ်ႁဝ်းၵူးမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈContinue တႃႉ။

ၵမ်းၼႆႉ ပိၵ်ႉဝႆႉ သေႃႉဝွႆးဢၼ်ၶႃႈမႅင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉသေ 
ၼဵၵ်းတီႈConnectify 8 Crack ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်း တေဢွၵ်ႇမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼဵၵ်းYesတႃႉ


ၼဵၵ်းတီႈActivate PROၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

လိုၼ်းသုတ်းပေႃးဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇCrack မၼ်းၼၼ်ႉ
ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။

 = == == လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ == = = =

ၼဵၵ်းတီႈConnectify ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ
 
 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ မၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉတႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ဝႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈလႆႈ
မၢႆသွင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ သႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ
မၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉတႄႉ လိူၵ်ႈဢဝ်Dispatch ဢမ်ႇၼၼ် Automatic ၵေႃႈလႆႈ
ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် Start Hotspot ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။ 

ၵမ်းၼႆႉ လႅင်းၼႅၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈၸွမ်းႁဝ်းယဝ်ႉ
ၵူၺ်းၵႃႈij လူဝ်ႇႁူႉမၢႆလပ်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ။ 
 
မိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ လႅင်းၼႅတ်ႉဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၽႄၼႆႉ တိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵေႃႈၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႆလႄႈ
တေလႆႈႁၼ်ၼဝႄႆႉ 1 ၼႆယူႇ၊ ပေႃးၸႂ်ႉႁႃႈၵေႃႉၵေႃႈ တေၼဝႄႆႉ 5  ၼႆယဝ်ႉ။
 


ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget