• Latest News

  Friday, June 20, 2014

  လွၵ်းလၢႆးပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း Apk ပဵၼ် ၽၢႆႇတႆး မႃးယဝ်ႉ ( Ebook)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်းတႆးၼုမ်ႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈ
  ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ
  လွင်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်လွင်ႈသင်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လူတူၺ်းတီႈၶႅပ်းႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၼႆၵေႃႈ တေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယူႇ

  လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶဝ်ႈၸႂ်လွင်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် 

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈမီးဝႆႉသေႃႉဝွႆးတႂ်ႈၼႆႉ

  ဢမ်ႇၼၼ် တီႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈ 

  ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တႃႇတေပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ Apk ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
     Apk Manager 5.0.3 Download         

  လွၵ်းလၢႆးပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း Apk ပဵၼ် ၽၢႆႇတႆး(Ebook) PDF ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  မၢႆလပ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈလိတ်ႈRAR ပေႃႉသႂ်ႇ jaotainum ၼႆတႃႉ။


  ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၶႅၼ်းတေႃႈၼဵၵ်းပၼ်တီႈlike Facebook တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉသေၵမ်း။


                          ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
                      ဝၢၼ်ႈလဝ်း ၊ ၵုၼ်ႁဵင်
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  6 comments:

  1. Apk Manager 5.0.3 ꨓꨓ္ꨵꨁုိꨓ္းꨬမးတꨤင္ꨲပꨓ္ꨁုိꨓ္းယဝ္ꨵꨁꨣꨳ

   ReplyDelete
  2. လꨯꨳꨅꨮ္ေတꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵတီꨳꨟꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းꨟꨱတ္းပꨓ္ꨕြꨓ္လီတြꨓ္ꨳတꨣꨲတꨯးꨅူိင္ꨵꨓꨯ ꨟူမ္ꨅူမ္းမြမ္းေတꨵေတꨵꨁꨣꨳ

   ReplyDelete
  3. apk Manager 5.0.3 Can't download ်

   ReplyDelete
  4. ꨁꨣꨳꨬတꨵꨟꨱတ္းꨡမ္ꨲလꨯꨳ

   ReplyDelete
  5. ေꨡꨣꨳꨁꨣꨳ ငိꨓ္းꨅူမ္းꨁꨣꨳ ေတꨁတ္းꨅ္ꨮတူꨉ္းယူꨲꨁꨣꨳ

   ReplyDelete

  Item Reviewed: လွၵ်းလၢႆးပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၽူင်း Apk ပဵၼ် ၽၢႆႇတႆး မႃးယဝ်ႉ ( Ebook) Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top