လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Xiaomi MIUI 7, 8, 9 (No need root)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄပၼ်
လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Xiaomi ၼႆယဝ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ယၢမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ငဝ်းတူင်ႉမၼ်းယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ႁႂ်ႈပေႃးတူၺ်းငၢႆႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ တၢင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ
လွၵ်းလၢႆးၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်း Root, ဢမ်ႇလူဝ်ႇ Designer Account ဢၵွင်ႉၼႆလႄႈ 
တေလႆႈဝႃႈ ငၢႆႈယူႇတႄႉတႄႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Xiaomi ၼႆ
ႁဵတ်ႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်သပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉ တႃႉ။

သင်ဝႃႈတီႈၼႂ်းၽူၼ်း ဢမ်ႇမီး Play Store ၼႆ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉမၢႆတွင်း= ၽွၼ်ႉဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉဝႆႉၼႆႉ ႁၼ်လႆႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉ 100% ၸေႃႇၵျီႇ 85 % ၼႆယဝ်ႉ။


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်)

Comments

  1. ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းတီꨳꨁꨣꨳ တꨣꨲꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮး miui 9.5 ꨡမ္ꨲပꨯꨲမီးꨁꨣꨳꨟꨣꨵ

    ReplyDelete
  2. ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းတီꨳꨁꨣꨳ တꨣꨲꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮး miui 9.5 ꨡမ္ꨲပꨯꨲမီးꨁꨣꨳꨟꨣꨵ

    ReplyDelete
  3. ꨅဝ္ꨳꨟဝ္းတီꨳꨁꨣꨳ တꨣꨲꨅ္ꨮꨵꨓ္ꨮး miui 9.5 ꨡမ္ꨲပꨯꨲမီးꨁꨣꨳꨟꨣꨵ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)