လွၵ်းမိုဝ်း K Keyboard Version New Update ဢပ်ႉတဵၵ်ႉမႂ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ ( 13.2.2018)

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်လွင်ႈလွၵ်းမိုဝ်း
ဢပ်ႉတဵၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉသေ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ


ၼႂ်းဝၼ်းထိ 13/2/2018 လွၵ်းမိုဝ်း K Keyboard ဢပ်ႉတဵၵ်ႉမႂ်ႇၼႆႉ ပိူင်ႈလၢၵ်ႇသင်မႃးလၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉတႄႉ

1။ ၶိုၼ်းမႄးတီႈမီးပၼ်ႁႃၵမ်ႈၽွင်ႈ။
2။ ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ Art New ႁၢင်ႈတင်းၼမ်
3။ ထႅမ်သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထႅင်ႈ 2000 သွင်ႁဵင်ပၢႆ၊
4။ သႂ်ႇတူဝ်ၼပ်ႉဢင်းၵိတ်ႉ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႄႇၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းပႆႇလႂ်ႈၸၼ်ဢဝ်သေပွၵ်ႈၼၼ်ႉ
ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Play Store သေ တႅမ်ႈႁႃဝႃႈ K Keyboard Myanmar ၼႆသေ ၸၼ်ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူၼ်း
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။


ၸိူဝ်းၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်း Update တီႈၼႂ်းၽလေးၸတူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။


တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉ ပေႃးလူဝ်ႇတႅမ်ႈတူဝ်ၼပ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉၼႆ
ၼဵၵ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတႆးၼၼ်ႉ ႁိုင်ဢိတ်းဢိတ်းတႃႉ တေဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
မၢႆတွင်း-ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇၽၢင်ႉတူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇႁၼ်။


တူဝ်ၼပ်ႉဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ သႂ်ႇဝႆႉတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတႆး 
ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ Pop သႂ်ႇတင်းၼိူဝ်မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။


ႁၢင်ႈဢၼ်လႆႈသႂ်ႇမႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တေပႃးတႃႇ သူင်ႇႁၢင်ႈၼႂ်းဝၼ်း ၵေႃႉႁၵ်ႉ
လိူၼ်ၽေႇၽေႃႇဝႃႇရီႇ 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ ၶေႃႈထၢမ် ၼႂ်းလွၵ်းမိုဝ်ႈ K Keyboard
1။ ထၢမ် ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇတႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး (ွ) တူဝ်ႁွႆႈမၼ်း?

    တွပ်ႇ - ပေႃးဝႃႈၼႂ်းၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉဝႆႉၽွၼ်ႉ ဢၼ်ႁၼ် Unicode 100 % Zawgyi 85 % ၼၼ်ႉၼႆ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ြ တူဝ်ယႁွပ်ႇၵူၺ်း ၊ ပေႃးဝႃႈၼႂ်ပေႃးးၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႇဝႆႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇၵူၺ်းၼႆတႄႉ တေႁၼ်ဢွၵ်ႇမၢၼ်ႇယူႇ၊ ႁဝ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ယႁွပ်ႇသေ တႃႉ ပေႃးယူႇတီႈၽူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ ၸႃႉၸႂ်ႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇလၢႆလၢႆၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းဢွၵ်ႇမၢၼ်ႇယူႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈပၼ်ႁႃ တီႈလွၵ်းမိုဝ်း ပေႃႈၶႂ်ႈႁၼ်လွၵ်းမိုဝ်းၸေႃႇၵျီႇတဵမ်တဵမ်ၼႆ ၸႂ်ႉၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႃႉ။

2။ ထၢမ် -  လွၵ်းမိုဝ်းထႆး တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ် ဢမ်ႇႁၼ်ပႃး၊ တူဝ်လိၵ်ႈဢမ်ႇၸေးၶႃႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သင်မၼ်းပိူင်ႈ ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ဢၼ်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉမႃး?

တွပ်ႇ-  သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမၢႆပၼ်လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်လွၵ်းမိုဝ်းထႆးၼၼ်ႉ မီး Thai 10 key လႄႈ Thai 12 key ၼႆယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလိူၵ်ႈဢဝ် 10 key ၼၼ်ႉၼႆတႄႉ တူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ်တေဢမ်ႇႁၼ်  တႃႇႁႂ်ႈမိူၼ်ပိူင်ယၢမ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် 12 key ၼၼ်ႉတႃႉ။

3။ ထၢမ် - ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပေႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တူဝ်မၼ်းယၢၼ်ၵၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈတေၼႆ ေတ လႆႈႁၼ် ယၢၼ်ၵၼ်ၼင်ႇၼႆ ၵွပ်ႈသင်ၶႃႈ?

တွပ်ႇ -  ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈမၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသႂ်ႇတူဝ် သရ မၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈဝႃႈ (တေ) ၼႆ လူဝ်ႇတႅမ်ႈ တ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ တႅမ်ႈ ေ ၸင်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ် တေ. ၼႆယဝ်ႉ၊ 
ဢၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ပေႃးႁဝ်းဝႃႈ တႅမ်ႈေ ယဝ်ႉ ၸင်ႇတႅမ်ႈတူဝ်မႄႈ တႄႉ တူဝ်မၼ်းၵႃႈလႆႈယၢၼ်ယူႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးတႅမ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉ၊ ၽူၼ်းမၢင်လုၵ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈပိူင်ထတ်းလိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉ တႄႉ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈဢၼ်လႂ်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈလႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးယူႇတီႈၽူၼ်း ဢၼ်လႆႈပိူင်ထတ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉသေတူၺ်းတႄႉ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈ ႁၢင်ႇၵၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ ( ေတ  ႄဢ ) တႄႇၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

4။ ထၢမ် - ႁေဝႃႈဢပ်ႉတဵၵ်ႉဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ သႂ်ႇတူဝ်ၼပ်ႉ ဢင်းၵိတ်ႉ တီႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼႆၼၼ်ႉ တမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၶႃႈလႃႇ?

တွပ်ႇ - ပေႃးဢမ်ႇတူၺ်းလီလီ ဢမ်ႇႁၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် Pop မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ပေႃးတူၺ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉတႆး ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ မီးၸဵင်ႇတင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ တႃႇတေၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈတူဝ်ၼပ်ႉ တႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁိုင်ဢိတ်းဢိတ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ယဝ်ႉ။


Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)