ဢွင်ႈတီႈၸၼ်ဢဝ် Facebook.apk (All Version)

ပေႃႈယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သင်ဝႃႈၸႂ်ႉ Facebook ဢၼ် Version သုင်ၼၼ်ႉၼႆလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလူႇလႆႈ တေပိၼ်ႇပဵၼ်လၢႆးမူတ်း
ဢမ်ႇတူၺ်းလႆႈၼႆယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ဝိူၼ်းသျိၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇမၼ်းၼႆ ႁႃၸၼ်ဢဝ်
ဝိူဝ်းသျိၼ်းဢၼ်ၵိုင်ႇတင်းၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။


လိင်ႉတႃႇၸၼ်ဢဝ်မၼ်းတႄႉ

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)