ဢွင်ႈတီႈၸၼ်ဢဝ် Facebook Messenger.apk (All Version)

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၽူၼ်း Android ၶဝ် သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၸၼ်ဢၼ် Facebook Messenger.apk (All Version) ၼႆၵေႃႈ ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈ
လိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

Download Link

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)