ပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Photoshop (ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်) ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉၽူႈသူင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တၢင်းႁူႉလွင်ႈဢၢႆႇထီႇတင်းသဵင်ႈပပ်ႉၵႅမ်မိုဝ်း လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Photoshop ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ လႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ
ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈၶိုၼ်းၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈမႂ်ႇသေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ယဝ်ႉ
တီႈၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉ ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Photoshop ႁၢၼ်ႉတေႃႇၸၼ်ႉသုင် ၼႆႉယဝ်ႉ
ပပ်ႉၼႆႉ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶွမ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇပပ်ႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ၊

ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်ႁႅင်းလႆႈတီႈႁဵင်းလိၵ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ

1။ လၢၼ်ႉဝူင်းဝၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး
2။ လၢၼ်ႉၸၢႆးဢွင်ႇပုၼ်ႉ ပၢင်လူင်
3။ ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ ပၢင်လူင်
4။ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၵုၼ်ႁဵင်
5။ လၢၼ်ႉတိုၵ်ႉႁႅင်း ၵုၼ်ႁဵင်
6။ လၢၼ်ႉၸၢႆးၼွင်ႉ ဝဵင်းၵႃလိ
7။ လၢၼ်ႉၵွၼ်းၶမ်း သီႇပေႃႉ
8။ လၢၼ်ႉသၢႆဝၼ်းလႅင်း လႃႈသဵဝ်ႈ
9။ လၢၼ်ႉထႆးလႅင်း မူႇၸႄႈ
10။ လၢၼ်ႉမွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် တႃႈၵုင်ႈ

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)