လွၵ်းလၢႆးၸၼ်ဢဝ်Video တီႈၼႂ်း Facebook (For Android) ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇတေမႃးလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈဢၼ်လႆႈႁူႉမႃးၼၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ

 ပဵၼ်လွင်ႈFBၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတီႈၼႂ်းၽဵတ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ယၢမ်ႈတၢင်ႇမႃး
သွင်ပွၵ်ႈယဝ်ႉ၊ လၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ  ဢမ်ႇပေႃးၶိုတ်းၸၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈ၊ တေႃႈလဵဝ်Version FB ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇတိၵ်းလႄႈ
လွင်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉမၼ်းၼႆၵေႃႈ တိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈတင်းၼမ်၊ ၼႂ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼလႄွင်ႈၼိုင်ႈ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇသေ၊ ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼႄ ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉ ဢမ်ႇၼၼ်
ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉ ၽူႈလႂ်ထၢမ်မႃးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးလၢတ်ႈၼလႄႆႈငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ တေႃႈလဵဝ်FB ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႂ်ႇၼႆႉ
ၵိုၵ်းပႃးမႃး ဢၼ်ပဵၼ် Save ၼႆၼၼ်ႉယူႇ၊  


မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပေႃးဝႃႈႁဝ်းႁၼ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢဝ်ႇသေ
လွင်ႈလွင်ႈ တၢင်းႁူႉသေလွင်ႈလွင်ႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဝႃႈပႆႇတၼ်းလူ သမ်ႉၶႂ်ႈသိမ်းဝႆႉၼႆ လႆႈShareဝႆႉၵွၼ်ႇ
မၼ်းၸင်ႇတေမီးဝႆႉတီႈၼႃႈၽဵတ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ၊  ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ယဝ်ႉ
ႁဝ်းလႆႈၸႂ်Post ဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ Saveဝႆႉသေ တူဝ်ႈတၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၸင်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈ÷
တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လၢႆးၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းFBၵွၼ်ႇ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈသႂၢင်းဝႆႉ Advanced.Download.Manager.Pro.apk ၵွၼ်ႇ
ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ

တႃႇတေၸၼ်ငဝ်းၼၼ်ႉ တႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁဝ်းလႆႈၸႂ် ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ၼဵၵ်းတီႈၸဵင်ႇ ႁိမ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉတႃႉ
တူၺ်းတီႈႁၢင်ႈဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉ  ၼဵၵ်းတီႈSave this video ၼႆၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိမ်းဝႆႉတႃႉ။

 ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼဵၵ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈSaved ၼႆၼၼ်ႉတႃႉ။

 ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းသိမ်းဝႆႉ(ဢၼ်တေၸၼ်ဢဝ်)ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ၊ လိူၵ်ႈဢဝ် IDM Editor ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းJust Once ၼၼ်ႉ
ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈမၼ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈStartၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေၸၼ်ဢဝ်ငဝ်းတူင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈႁၢင်ႈပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ (ၵုၼ်ႁဵင်)
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ယူႇ

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget