ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Tuesday, November 25, 2014

  လၢႆးတၢင်ႇ Firmware ၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei C8813D (Version 4.1.1)

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇႁွတ်ႈဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉတင်းသဵင်ႈ
  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇႇတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လၢႆးတၢင်ႇ Firmware 
  ၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei C8813Dၼႆယဝ်ႉ

   ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉ  မၼ်းၵႆႉဢဝ် Firmware မၼ်းတူၵ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းသႂၢင်းၽွၼ်ႉ ၶဵင်ႇၽွၼ်ႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ
  ပေႃးဝႃႈ Firmware မၼ်းတူၵ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးၽုၺ်ႇၽူင်းၵေႃႈ မၼ်းတေၶိုၼ်ႈမႃးသေ ၵိုတ်းဝႆႉတီႈႁၢင်ႈ
   logo မၼ်းၵူၺ်း၊ တေဢမ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ၊ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်တႄႉ တေလႆႈတၢင်ႇ  Firmware မၼ်းၶိုၼ်း
  ၸင်ႇတေလႆႈ၊ 
  ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ပေႃးပဵၼ်ၶွမ်းၵေႃႈ တၢင်ႇWindows မၼ်းၼၼ်ႉၼႃႇ။


  တႃႇတေတၢင်ႇ Firmware ၽူင်းမိၵ်ႈHuawei ၼႆႉ မီးယူႇ (3) လၢႆး
  1. ဢဝ်Firmware zip ၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈၼႂ်း SD Card သေ ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း recory mode.
  2. ဢဝ် ၾၢႆႇ Firmware ဢၼ်ပဵၼ် dload  ၼၼ်ႉ သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card သေတၢင်ႇ၊
  3. ၸႂ်ႉFlash Tool သေ ၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းသေတၢင်ႇ၊ 
  ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ
  မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈၸႂ်ႉမၢႆၼိုင် မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉမၢႆသွင် မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ ၸႂ်ႉမၢႆသၢမ်သေ တၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ။
  ၽူႈတႅမ်ႈတႄႉ တေၸႂ်ႉလၢႆး မၢႆသွင်ၼၼ်ႉသေ တႅမ်ႈၼႄၵႂႃႇ၊ သင်မီးတူဝ်ထူပ်းထႅင်ႈ ၸင်ႇတႅမ်ႈၼလႄၢႆး မၢႆၼိုင်ႈလႄႈ မၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉ။

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇတေတၢင်ႇ Firmwareၽူင်းမိၵ်ႈႁဝူၺ်းၼၼ်ႉ  လူဝ်ႇလႆႈမီးFirmware ဢၼ်ၵိုင်ႇ
  မႅၼ်ႈၵၼ်တင်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ၊
  တွၼ်ႈတႃႇ ၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei C8813D ၼၼ်ႉတႄႉ Firmware မၼ်း ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ


  တႃႇတေတၢင်ႇHuawei Firmware ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇSD Card ဢၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဢေႇသုတ်း 2 GB
  ဢၼ်ပဵၼ်SD Card ၼၼ်ႉ တေလႆႈလူတ်းပႅတ်ႈ Format မၼ်းဢွၼ်တၢင်း
  တေဢမ်ႇလႆႈမီးသင်ၼႂ်းမၼ်း

  လၢႆးႁဵတ်းFormat မၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  (တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းပႆႇႁူႉမၼ်းၵူၺ်း)

  ဢဝ်ၵၢတ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵွင်ႉၸူးတီႈၶွမ်းသေ ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃ တီႈ ၵၢတ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉသေ 
  သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Format... တႃႉ။


  ၼဵၵ်းStartမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

   ၼဵၵ်းOKတႃႉ။

   ပေႃးလူတ်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းOKတႃႉ။

    Firmware ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်မႃးၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းလိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်
  လႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ
  ၵူးဢဝ်ၾၢႆႇ dload မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉသေ သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card မိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉတႃႉ။

   တီႈၼႂ်းSD Card ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ  dload ၼၼ်ႉ၊ တေဢမ်ႇလႆႈမီးၾၢႆႇသင်၊
  ပေႃးသႂ်ႇယဝ်ႉ ဢဝ်ၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ သဵပ်ႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

  ပေႃးဝႃႈဢဝ်ၵၢတ်ႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် ဢဝ်မၢၵ်ႇထၢတ်ႈၽူင်းၼၼ်ႉဢွၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈ 
  မွၵ်ႈ ႁႃႈၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉသေ ၸင်ႇသႂ်ႇၶိုၼ်း၊ ပေႃးသႂ်ႇမၢၵ်ႇထၢတ်ႈယဝ်ႉ  

  (မၢႆတွင်း- မၢၵ်ႇထၢတ်ႈၽူင်း ႁႅင်းတေလႆႈမီး မွၵ်ႈ 65% )
  တႃႇတေတၢင်ႇFirmware မၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၼဵၵ်းတုမ်ႇ
  ဢၼ်ၶိုၼ်ႈသဵင်+ဢၼ်လူင်းသဵင်+Power (ဢၼ်ၽုၺ်ႇၽူင်း) မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ် တင်းသၢမ်ဢၼ်ၼႆယဝ်ႉ

   ပေႃးဝႃႈၼဵၵ်း တုမ်ႇၶိုၼ်ႈသဵင်+လူင်းသဵင်+Powerၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် 
  Huawei Firmware ၼၼ်ႉ တေတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်း လႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


  ၽွင်းတိုၵ်ႉတၢင်ႇၶဝ်ႈ  ၼႂ်းၽူင်း ၸၼ်ႉသွင်    ပေႃးဝႃႈမၼ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ 
  ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢင်ႇ Huawei Firmware ၼၼ်ႉ  ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယူႇၼႆၸိုင် 
  တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


  မိၵ်ႈမူဝ်ႇတႄႇ တၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈ  လၢႆးမၼ်းမိူၼ်ၼႆ မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ

  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
  ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လၢႆးတၢင်ႇ Firmware ၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei C8813D (Version 4.1.1) Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top