ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Wednesday, November 26, 2014

  လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung SM-G355H Core 2 (Version 4.4.2 ) လႄႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  မႂ်ႇသုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႃးႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈယဝ်ႉၼေႃႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ၼင်ႇလႆႈႁူႉဝႆႉၼၼ်ႉ 
  ၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ်ၸုႁွမ်တွမ်သေ ၶိုၼ်းမႃးမွၵ်ႇၼပႄီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ

   မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼလႄွင်ႈၽူင်း မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ
  လၢႆးလုတ်ႉ Galaxy Core 2 ၼႆႉ ငၢႆႈၼႃႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ

  လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈငၢႆႈꧦ၊ လီယဝ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူင်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မူဝ်ႇတႄႇမၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈ
  လၢတ်ႈၼႄၼႆႉၼႆသေ သမ်ႉၶႂ်ႈလုတ်ႉသေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး ပေႃးၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  လၢႆးRoot မၼ်းတႄႉ

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Root zip ၾၢႆႇ တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

  SM-Core 2 G335H Root.zip

   ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
  (တေလႆႈဝႆႉတီႈၼႂ်းSD Card ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ တေဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇလေႃး တီႈၼႂ်းၾၢႆႇတၢင်ႇဢၼ်
  ႁႂ်ႈမီးၾၢႆႇၼွၵ်ႈမၼ်းၼႆယဝ်ႉ၊ )
  ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  တေလႆႈဝႆႉၼႂ်းၵၢတ်ႉ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ

   ပေႃးဝႃႈဢဝ်Root Zipသႂ်ႇတီႈၼႂ်း ၵၢတ်ႉယဝ်ႉၸိုင် ပိၵ်ႉ Power ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ
   ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Recovery mode တႃႉ၊ 
  တႃႇတေၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Recovery mode ၼၼ်ႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပိၵ်ႉၽူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်
  ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ
  ၼိုင်ႈ-ၼဵၵ်းတုမ်ႇဢၼ်ၶိုၼ်ႈသဵင်၊ သွင်-ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Home  ၊ သၢမ်- ၼဵၵ်းတုမ်ႇPower မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်တႃႉ
  ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သၼ်ႇ(ႁိုတ်ႉijij) ၼႆၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပွႆႇၶိုၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼဵၵ်းဝႆႉ
  တင်းသၢမ်တုမ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ။

   တူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉ

   ၼဵၵ်းႁဵတ်းၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ

   တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼႆ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ 

   တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ
  ၵမ်းၼႆႉ  ႁဝ်းတေလႆႈလိူၵ်ႈဢဝ်တီႈၼႂ်း (SD Card ) apply update from external storage 
  တႅဝ်းမၢႆႁႃႈၼၼ်ႉၼႆလႄႈ ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ ဢၼ်လူင်းသဵင် ၼၼ်ႉသေ သုတ်ႉလူင်းၵႂႃႇ
  ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်တီႈ apply update from external storage ၼၼ်ႉတႃႉ။

   ပေႃးဝႃႈႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းလိူၵ်ႈ apply update from external storage ၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ
  ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ Powerဢၼ်ပိၵ်ႉၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   ၵမ်းၼႆႉ  ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇ ဢၼ်လူင်းသဵင်ၼၼ်ႉသေ သုတ်ႉလူင်းၽၢႆႇတႂ်ႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၾၢႆႇ
  ဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းၵၢတ်ႉမိူဝ်ႈၵႆႈ 
  ဢၼ်ပဵၼ် SM-G355H Core 2  root UPDATE-Kinguser-3.4.0 ၼၼ်ႉတႃႉ။

   ပေႃးဝႃႈလိူၵ်ႈဢဝ် SM-G355H Core 2  root UPDATE-Kinguser-3.4.0 ယဝ်ႉၵေႃႈ
  ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ တုမ်ႇပိၵ်ႉၽူင်းPower ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   မၼ်းသေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် Rootၵႂႃႇႁင်းၵူၺ်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။
  တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ

   ပေႃးဝႃႈလုတ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ
  ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။

   ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၸိုင်
  တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ  တေလႆႈႁၼ် ဝႃႈ King User မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

   လၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉ(လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ) ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉပၢင်လူင် တႃႇတေၶဵင်ႇလႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ

  PLFontChanger.apk Download  (ၽွၼ်ႉတႃႇၶဵင်ႇ)

  Panglongkeyboard.apk Download (လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်)

  ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
  ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Panglong fonts....ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈ Authorize ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

   ၽွၼ်ႉတေသႂၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ
  ပေႃးၽူင်းပိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူင်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉယဝ်ႉႁေႃးij။


  လၢႆးမၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းတႄႉ ငၢႆႈယူႇ ၼဵၵ်းတီႈPangLong Keyboard ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေလူတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႈၼဝႄႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ငၢႆႈယဝ်ႉ။
   လူတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ တေလႆႈၼဵၵ်းတီႈလႂ် လၢႆႈတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ   မၢႆတွင်း- ပေႃးလၢႆႈလွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်ၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈSpacebarၼၼ်ႉသေ သုတ်ႉတႃႉ
  လွၵ်းမိုဝ်းတေလၢႆႈပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung SM-G355H Core 2 (Version 4.4.2 ) လႄႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top