ads

 • Latest News

  Powered by Blogger.

  လွၵ်းမိုဝ်းယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ တႃႇၶွမ်း Windows 7,8,10,11

   မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်း လွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ ၽွၼ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၸႂ်ႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ...

  Search This Blog

  Thursday, November 13, 2014

  လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung Grand 2 မူဝ်ႇတႄႇ SM-G7102 ဝိူဝ်းသိၼ်း(Version) 4.4.2 လႄႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး

  မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇပၼ်ႁႅင်း တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတႆးၼုမ်ႇ ၼႆႉတင်းသဵင်ႈ  ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ လိူတ်ႈၶႂ်ႈၵတ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇသင်ထႅင်ႈ သေပွၵ်ႈႁိုင်ယဝ်ႉ၊ 
  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈတေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ် လွင်ႈၽူင်း မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ

  ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လႆႈထၢမ်မႃးဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်Rootၽူင်း မိၵ်ႈသၢမ်သွင်း 
  Garnd 2   / S4  ဝိူဝ်းသိၼ်း4.4.2 ၼႆ၊ 
  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယိပ်းတိုဝ်းၽူင်းမိၵ်ႈSamsungလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၼႄ
  မိူဝ်ႈဝႃး 12.11.2014 ၼႆႉ ဢူၺ်းၵေႃႉ သမ်ႉဢဝ်ၽူင်းမိၵ်ႈSamsung Grand 2 မႃးပၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ
  ႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉတႆးၼႆ ယွၼ်ႉဝႃႈလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းၸင်ႇလႆႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၽူင်းၼၼ်ႉမႃးတီႈ
  ဢွင်ႈၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ  ပေႃႉဝႆႉႁၢင်ႈမၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ
  Version - 4.4.2 ပေႃးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးတႄႉ ငၢႆႈၼႃႇ၊ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် သွၼ်ႇႁႂ်ႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ
  Rootဝႆႉၵူၺ်း၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ယွၼ်ႉဝႃႈတေၸႂ်ႉၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ တေဢဝ်ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉပၢင်လူင်
  ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းၼလႄၢႆးမၼ်းပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈထူပ်း လႆႈႁူႉမႃးၼၼ်ႉ။


  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈRootၽူင်း မိၵ်ႈSamsung ၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈ တႅမ်ႈလၢတ်ႈၼလႄၢႆးမၼ်း 
  ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ၊ လၢႆးလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼႆႉ  မၼ်းၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်မူတ်းၵူၺ်း
  ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇၽူႈတႅမ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼႆႉယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း
  မူဝ်ႇတႄႇ  တၢင်ႇဢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃလုတ်ႉယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ
  ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈမေႃလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းယူႇတေႉၼႆၸိုင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ
  ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်လီလီသေၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

  ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းRoot ၽူင်း
  ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼႆႉ  ပေႃးပဵၼ် Version 2.3.6  / 4.0.4 / 4.1.1  / 4.1.2 ၸိူဝ်းၼႆႉ
  သႂ်ႇၽွၼ်ႉငၢႆႈၼႃႇ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းRoot ၵေႃႈ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယဝ်ႉ၊
  ပေႃးပဵၼ်Version 4.2.2 တႄႉ  သႂ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇတင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉ ifontsသေ ၶဵင်ႇၵွၼ်ႇ
  ၸင်ႇတေလႆႈၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဵတ်းRoot ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ သႂ်ႇလႆႈၽွၼ်ႉတႆးယူႇ၊ 
  ပေႃးပဵၼ်Version 4.3   /  4.4.2 ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇ လၢႆး မၢႆသွင်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
  ၵူၺ်းၵႃႈ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၽဵင်ႇ၊ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ၊ မၢင်လုၵ်ႈၵေႃႈလႆႈ မၢင်လုၵ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ
  ၵမ်ႈၼမ် ၽူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတေႃႈလဵဝ် ၶႂ်ႈပဵၼ် Version 4.3   / 4.4.2 ၼႆႉၵမ်ႈၼမ်
  ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေႁၼ်လိၵ်ႈတႆးသဵင်ႈ ႁၼ်မၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈလုတ်ႉသေ ဢဝ်ၽွၼ်ႉပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ
  ၶဵင်ႇၵွၼ်ႇၸင်ႇတေလႆႈ၊ (ပေႃးဢမ်ႇလုတ်ႉၽူင်း ဢမ်ႇၸၢင်ႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ)
  လီယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်း
  ပဵၼ်သၢင်ႉ ပဵၼ်သၢင်ႉၵွၼ်ႇ-

  ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေRootၽူင်းမိၵ်ႈSamsung
  တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းၼၼ်ႉ-
  1. တေလႆႈမီးၶွမ်း (ယွၼ်ႉဝႃႈတေလႆႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းComputer)
  2. တေလႆႈႁူႉ Model number ၽူင်းႁဝ်း လႄႈ၊ Version ၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵႃႈႁိုဝ်ၼႆ။
  3. တေလႆႈၽုၺ်ႇဝႆႉ USB debugging တီႈၼႂ်းၽူင်း (ပေႃးဢမ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉ ၽူင်းတင်းၶွမ်းဢမ်ႇႁူႉၵၼ်)
  4. ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ Samsung USB Driver ၵွၼ်ႇ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း လႄႈ 
      ၶွမ်း တေၵွင်ႉၵၼ်လႆႈ။
  5. တေလႆႈDownload ဝႆႉ CF-Auto- Root (ဢၼ်ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ)
  6. တေလႆႈမီး လွၵ်းမိုဝ်းတႆး လႄႈ ၽွၼ်ႉတႆး တႃႇၶဵင်ႇ (တီႈၼႆႈ တေၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်လႄႈ ၽွၼ်ႉပၢင်လူင်)
      (ယူႇတီႈၼႆႈသေ ယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင် လႄႈ ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ၽွၼ်ႉပၢင်လူင်
       ၼၼ်ႉယူႇၼႆ )

  လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်း ၵမ်းသၢင်ႉသၢင်ႉ (Step by step) 

  1.မၢႆၼိုင်ႈ
     လွင်ႈၶွမ်းတႄႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽူႈၶႂ်ႈႁူႉလၢႆးလုတ်ႉၽူင်းႁဝ်းၶဝ် တေတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ၊

  2. တေလႆႈႁူႉ Modelၽူင်းႁဝ်းလႄႈ  Version ၽူင်းႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ  ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ
      ၸိူဝ်းႁူႉၵေႃႈတေမီး ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈတေပႃးၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈတေလၢတ်ႈၼလႄၢႆးတူၺ်းမၼ်းၵွၼ်ႇ၊ ယွၼ်ႉသင်
      လႄႈလၢတ်ႈၼလႄႃႇပေႃးၼႆၸိုင် ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈထၢမ်ၶိုၼ်းၸိူဝ်းတွင်ႈထၢမ်မႃးလၢႆးသႂၢင်ႉၽွၼ်ႉတီႈၽူႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ
      လၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ  မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈဢမ်ႇမေႃတူၺ်း၊ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်၊ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈတႅမ်ႈထၢမ်ဝႃႈ Version
      ၽူင်းမၼ်း ၵႃႈႁိုဝ်? ၼႆလႄႈ  မၼ်းၸင်ႇတွပ်ႇဝႃႈ ၶႃႈသိုဝ်ႉ  120000 (သႅၼ်သွင်) ၶႃႈဢေႃႈ သမ်ႉဝႃႈၼႆ ဝႃႇ။
      ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈထူပ်းမႃးၼႆလႄႈ-
     
    လၢႆးတူၺ်း Model number & Version ၽူင်း မိၵ်ႈSamsung

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၶဝ်ႈတီႈ Settings တႃႉ

   ၼဵၵ်းတီႈGeneralၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈတၢင်းတႂ်ႈသုတ်း
  ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ About device ၼႆၼၼ်ႉတႃႉ။


   တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၵွၢင်းၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
                   ၸိုဝ်ႈၽူင်းပဵၼ် Galaxy Grand2
                   Model number  SM-G7102
                   Android Version  4.4.2

   ********************************************
   3. တေလႆႈၽုၺ်ႇဝႆႉ USB debugging တီႈၼႂ်းၽူင်း-
       ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဝိူဝ်းသိၼ်း 4.2.2   ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉ  တႃႇတေမၢႆ (ၽုၺ်ႇပၼ်) တီႈ USB debugging
       ၼၼ်ႉ  မၼ်းတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉတင်းၼွၵ်ႈ၊ တေလႆႈၼဵၵ်းႁႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇၵွၼ်ႇ၊ ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ဢၼ်ပႆႇယၢမ်ႈ
       ၵွင်ႉၶွမ်းသေပွၵ်ၼၼ်ႉ  ဢၼ်ပႆႇလႆႈမၢႆပၼ်USB debugging ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇလၢႆးဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ

  ၼဵၵ်းတီႈBuild number ၼၼ်ႉ ၸဵတ်းၵမ်းတႃႉ။

  တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ
   ပေႃးဝႃႈတဵမ်ၸဵတ်းၵမ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် 
  လိၵ်ႈတေၼဝႄႆႉ  Developer mode has been turned on. ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

   ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ တေလႆႈႁၼ် Developer Opctions ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ
  ၼဵၵ်းတီႈ Developer Opctions ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
  (မၢႆတွင်း- ပေႃးပႆႇၼဵၵ်းတီႈ Build number ၼၼ်ႉၸဵတ်းၵမ်းၸိုင် Developer Opctions ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇ။)

   ၼဵၵ်းတီႈမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၼဵၵ်းမၢႆပၼ်တီႈမၢႆသွင်ၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇ ၼဵၵ်းပၼ်OKတႃႉ။


   တႃႇၶွမ်းလႄႈ ၽူင်းပေႃးတေၵွင်ႉၸူးၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇ USB debugging ၵေႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ။

  ***********************************************************
   4. ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈသႂ်ႇဝႆႉ Samsung USB Driver-
       တႃႇၶွမ်းလႄႈ ၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်း ပေႃးတေႁူႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶွမ်းလူဝ်သႂၢင်းဝႆႉ  Samsung USB Driverၵွၼ်ႇ
       ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ ( လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၼယႄဝ်ႉ၊  ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းငၢႆႈယူႇ)

       ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ -   Samsung USB Driver Download

  ********************************************************
  5. တေလႆႈDownload ဝႆႉ CF-Auto- Root ဢၼ်ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၽူင်းႁဝ်း
      တႃႇတေDownload ဝႆႉ CF-Auto- Root ဢၼ်ၵိုင်ႇမႅၼ်ႈၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ  
       ၵႂႃႇတီႈဝႅပ်ႉႉၼႆႉ တႃႉ    http://autoroot.chainfire.eu

  ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈႁႃ တီႈၼႂ်းGoogle မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈ


  ပေႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝႅပ်ႉ ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  တွၼ်ႈတႃႇလုတ်ႉၽူင်းမိၵ်ႈသၢမ်သွင်းတႄႉ မႃးၵွင်ၼႆႈမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈ
  လိူၵ်ႈႁႃတူၺ်း Model ၽူင်းႁဝ်းလႄႈ  Android Version ဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၽူင်းႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ  တီႈၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၽူင်းဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတေRootၼႆႉ ပဵၼ်မူဝ်ႇတႄႇ SM-G7102 Vesion 4.4.2 ၼႆလႄႈ
  ၸင်ႇလိူၵ်ႈၼဵၵ်းၸၼ်ဢဝ် CF-Auto- Root မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ
  တႃႇတေၸၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈDownload ၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။  တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ  ၼဵၵ်းတီႈ CF-Auto- Root ......... မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ  ၽွင်းၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇCF-Auto- Root မိူၼ်ၼင်ႇၼႆ 
  (တီႈၼႆႈတႄႉ ၶွမ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတေပိူင်ႈၵၼ်ယူႇဢိတ်းဢွတ်း)  ပေႃးဝႃႈလုတ်ႉမႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် လိတ်ႈRARၾၢႆႇမၼ်း ဢွၵ်ႇတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ဢႅပ်ႇၾၢႆႇသီလိူင် မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  ၼဵၵ်းတီႈCF-Auto- Root ဢၼ်လိတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းတႃႉ  တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

   ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းၸွမ်း မၢႆ ၼိုင်ႈ တေႃႇ ႁႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆၸိုင်  တႃႇတေလုတ်ႉၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ
  တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ
   ******************************************************
   လၢႆးRootမၼ်းတႄႉ  မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ၼဵၵ်းၼူၶွၼ်ၶႂႃတီႈOdin3-v3.07.exe ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈRun as administrator တႃႉ။  တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ  ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸူးတီႈၽူင်းဢၼ်ႁဝ်းတေRootၼၼ်ႉ တႃႉ၊ ပိၵ်ႉၽူင်းႁဝ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ 
  ဝႆႉမွၵ်ႈ ႁႃႈၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉတႃႉ၊ 
  ၵမ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းDownload Mode လႄႈ ၼဵၵ်းတုမ်ႇသၢမ်ဢၼ်ၸွမ်းၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  1. ၼဵၵ်းတုမ်ႇဢၼ်လူင်းသဵင် (ၽၢႆႇတႂ်ႈ) 2. ၼဵၵ်းHome  3. ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Power မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်
  ႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈတႃႉ၊


   ၼႆႉတႄႉႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၵေႃႉၼဵၵ်းၼႄ ဝႃႇၼႆႉ 
   တီႈၼႃႈၽူင်းၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ
  ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၼဵၵ်းတုမ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈသဵင်Up volume (တုမ်ႇၽၢႆႇၼိူဝ်) တႃႉ ။

   တေဢွၵ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ၼဝႄႆႉဝႃႈ Downloading.. ၼႆယူႇယဝ်ႉ။


   ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵွင်ႉသၢႆႉUSB ၵိုၵ်းၶွမ်းတႃႉ။


  ပေႃးဝႃႈဢဝ်ၽူင်းၼၼ်ႉ ၵွင်ႉၵိုၵ်းၶွမ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ် တီႈမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉ  ၶႂ်ႈသွမ်ႇသွမ်ႇဝႆႉ
  ပေႃးဝႃႈတီႈၼႆႈ ႁၼ်သွမ်ႇသွမ်ႇယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေလႆႈဝႃႈ ၶွမ်းလႄႈ တင်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵွင်ႉၵၼ် ႁူႉၵၼ်ယဝ်ႉ။

  ၵမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ PDA ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
   လိူၵ်ႈဢဝ်ၾၢႆႇ CF-Auto-Root-ms013g-ms013gxx-smg7102.tar ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်မႃးမိူဝ်ႈၵႆႈ
  ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းOpenတႃႉ။

   ပေႃးဝႃႈ ၾၢႆႇဢဝ်ဢဝ်မႃးၼၼ်ႉမႅၼ်ႈယူႇၼႆၸိုင် တေလႆႈႁၼ်တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶိတ်ႇဝႆႉသိလႅင်းၼၼ်ႉ
  ဝႃႈၼၼ်၊ ၵမ်းၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈ Startၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။ 
  တေသိုပ်ႇလုတ်ႉၵႂႃႇႁင်းမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

   လႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼႆ

   ပေႃးဝႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်သီႇၶဵဝ်ၼဝႄႆႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။  ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း 
  တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

   လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ
  ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

   ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼႆၸိုင် တီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ 
  တေလႆႈႁၼ် SuperSU မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

  ဢၼ်လုတ်ႉၽူင်းတႄႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း တႃႇတေၶဵင်ႇႁႂ်ႈႁၼ်ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးၼၼ်ႉ 
  သို်ပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
  ****************************************************************
  လၢႆးၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းတႄႉ  မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် ၽွၼ်ႉတႃႇၶဵင်ႇ လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းမၼ်း တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

                       PLFontChanger.apk Download (ၽွၼ်ႉပၢင်လူင် တႃႇၶဵင်ႇ)
                       Cherry UniKeyboard.apk Download (တႆး+မၢၼ်ႈ+ဢင်းၵိတ်ႉ)
                       panglongkeyboard-7.apk Download (တႆး+မၢၼ်ႈ+ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆးမၢဝ်း+ထႆး)

   
  ၸၼ်ဢဝ်ပႃႈၼိူဝ် သၢမ်ဢၼ်ၼႆႉသေ သႂၢင်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
  တႃႇတေၶဵင်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းတႄႉ ၼဵၵ်းတီႈ PangLong Fonts... ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


  တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်းတီႈGrantၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။  ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ  
  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၽွၼ်ႉမၼ်းလႄႈ တူၺ်းဢဝ်ႁၢင်ႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ထၢင်ႇတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ။
   ပေႃးႁၼ်ၽွၼ်ႉမၼ်းတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  ၼဵၵ်းတီႈ သႂ်ႇၽွၼ်ႉPangLong ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
  မၼ်းတေသႂၢင်းၽွၼ်ႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်းၽူင်းႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
  ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေမွတ်ႇလူင်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈ
  ၼႂ်းၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉလႆႈ ပေႃႉလႆႈ ႁၼ်လႆႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆးယဝ်ႉ။
  *************************************************************

  လၢႆးမၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းမိုဝ်းမၼ်းတႄႉ ငၢႆႈယူႇ ၼဵၵ်းတီႈPangLong Keyboard ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ
  လူတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႈၼဝႄႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ငၢႆႈယဝ်ႉ။
   လူတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ တေလႆႈၼဵၵ်းတီႈလႂ် လၢႆႈတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ

   မၢႆတွင်း- ပေႃးလၢႆႈလွၵ်းမိုဝ်းပၢင်လူင်ၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈSpacebarၼၼ်ႉသေ သုတ်ႉတႃႉ
  လွၵ်းမိုဝ်းတေလၢႆႈပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။   ၶေႃႈလၢတ်ႈၽူႈတႅမ်ႈ-
               သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၸၢမ်းတူၺ်းလႄႈ ၽူင်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးသေလွင်ႈလွင်ႈတႄႉ
   ဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်းၽူႈတႅမ်ႈၼႆ ။

  ၶေႃႈတူၵ်းယွၼ်း-
                 သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈPostsဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႇသိုပ်ႇShare
  ပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းFacebookသေၵမ်း၊

  ၶေႃႈႁႅင်းၸႂ်-
                  ယူႇတီႈပၼ်ႁႅင်းၵၼ်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ ပေႃးတေပဵၼ်ႁႅင်းတႅမ်ႈ လွင်ႈတၢင်းႁူႉမႂ်ႇမႂ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ
  သင်ဢမ်ႇယၢပ်ႇၸႂ် ၶႅၼ်းတေႃႈLikeပၼ်တီႈၼႂ်းFacebook page ၵေႃႈလႆႈ၊ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်Likeပၼ်
  ၼိုင်ႈၵမ်းၸိုင် သင်ပိူၼ်ႈႁၼ်ၵႂႃႇသေ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၼႆၵေႃႈ မိူၼ်တင်းဝႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႈၵၢၼ်လိၵ်ႈလၢႆး
  ႁႂ်ႈၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉႁဝ်းၽႄႈၵႂႃႇယူႇၼႆ။


  တႃႇတေတႅမ်ႈလၢႆးလုတ်ႉၽူင်းလႄႈလၢႆးသႂၢင်းၽွၼ်ႉတႆးၼႆႉ
  လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသွင်ၶမ်ႈ၊ ၶမ်ႈၼိုင်ႈ ပႅတ်ႇမူင်းတေႃႇသိပ်းဢဵတ်းမူင်း၊ ၶမ်ႈသွင် ၵဝ်ႈမူင်းတေႃႇ သိပ်းသွင်မူင်းၶိုင်ႈ၊ တေလႆႈဝႃႈ ၶတ်းၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈသေ ၸင်ႇတေပဵၼ်မႃးPostsဢၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ

   တေႃႈလဵဝ် ၼင်ႈႁိုင်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ၵွင်ႇၵေႃႈၵေႃႈၶိုၼ်ႈၼႃႇလႄႈ တေယွၼ်းလိုဝ်ႈၵွၼ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်
  သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈတၢင်းႁူႉ မႂ်ႇမႂ်ႇမႃးၼႆ ၸင်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်ထႅင်ႈ။

                  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ) 
                          ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင် 
  12.30 PM

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: လၢႆးRoot ၽူင်း မိၵ်ႈ Samsung Grand 2 မူဝ်ႇတႄႇ SM-G7102 ဝိူဝ်းသိၼ်း(Version) 4.4.2 လႄႈ လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး Rating: 5 Reviewed By: တႆးၼုမ်ႇ
  Scroll to Top