ၶၢဝ်ႇပပ်ႉComputer


မၢႆWechat ID ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ - TAI421144771 မၢႆ Line ID- jaotainum
My Line QR Code 


My WeChat QR Code 

ယၢမ်းလဵဝ် ပပ်ႉဢၼ်ၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇမႂ်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းComputer ၼႆၼၼ်ႉ
ၶိုၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သေ ပိုၼ်ၽယေူႇယဝ်ႉ။                           ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ     =  လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းComputer
                           ၽူႈတႅမ်ႈ     =  ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ၵုၼ်ႁဵင်)
                           ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ   =  ပွၵ်ႈၵမ်း(2)
                           တၢင်းၼမ်   = (1000)ပပ်.
                           ၸဝ်ႈၶွင်     = ၸဝ်ႈသေႃးၽၼ (မိူင်းၼွင်)                           တီႈပိုၼ်ၽေ 
  1. မွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင်                   တႃႈၵုင်ႈ         (ၸမ်သဵင်ႈ)
  2. ၵျွင်းသိမ်ႇ                        တႃႈလိူဝ်ႇ        (သဵင်ႈယဝ်ႉ)
  3. လႅင်းဝၼ်း                      လႃႈသဵဝ်ႈ       (သဵင်ႈယဝ်ႉ)
  4. ၵွၼ်းၶမ်း                        သီႇပေႃႉ         (ၸမ်သဵင်ႈ)
  5. ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႈလၵ်း              တႃႈၵုင်ႈ        (ၸမ်သဵင်ႈ)
  6. ဝူင်းဝၼ်း                        တူၼ်ႈတီး     (ၸမ်သဵင်ႈ)
  7. ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ                   လွႆၵေႃႇ         (သဵင်ႈယဝ်ႉ)
  8. ဝတ်ႉပိတၵၢတ်ႈ                 ပၢင်လူင်       (သဵင်ႈယဝ်ႉ) 
  9. ပဝ်းႁွမ်                           ပၢင်လူင်      (သဵင်ႈယဝ်ႉ)

     ပပ်ႉလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းComputer ၼႆႉ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ(႑႐႐႐)ပပ်ႉ မိူဝ်ႈပီတႆး 2105 ၊
လိူၼ်ၸဵင်ၼၼ်ႉသေ၊ ပပ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၸဵတ်းလိူၼ်ပၢႆၵူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ်မူတ်းသဵင်ႈၵူႈတီႈယူႇယဝ်ႉ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈၽူႈတႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇၶဝ်တိုၵ်ႉထၢမ်ႁႃယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း(2)သေ ပိုၼ်ၽယေူႇယဝ်ႉ။

ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ တိူဝ်းလိူဝ်မႃးသင်ထႅင်ႈ
႑ႉ ၶိုၼ်းမေးဝႆႉတီႈၽိတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ၊
႒ႉ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇတင်းၼမ်၊
     (ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း(1) ၼႃႈလိၵ်ႈမီး(219) ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၼႃႈလိၵ်ႈမီး (246) )
႓ႉ ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၼႆၵေႃႈ သႂ်ႇဝႆႉပၼ်ထႅင်ႈဢၼ်မႂ်ႇတင်းၼမ်၊
႔ႉ Software တႃႇၸႂ်ႉတိုၵ်းပပ်ႉၼႆၵေႃႈ သႂ်ႇဝႆႉပၼ်တဵမ်ꧦထူၼ်ႈꧦ၊
    (မိူဝ်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပွၵ်ႈၵမ်း(1)ၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉပၼ် ၶႅပ်းCD ၊ ပွၵ်ႈၵမ်း(2)ၼႆႉတႄႉ သႂ်ႇဝႆႉပၼ်ၶႅပ်းDVDတဵမ်ပိုၵ်း
    ဢၼ်ၶႂ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈမၼ်းယူႇတၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉတဵမ်ၶႅပ်းယဝ်ႉလႄႈ လႆႈၵိုတ်းဝႆႉ)
႕ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေတူၺ်းလႆႈ ငဝ်းႁၢင်ႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်Menu မၼ်းၵွၼ်ႇ။
                    


Post a Comment

မ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳ
ယိꨓ္းꨇူမ္းေတꨵꨁꨣꨳယဝ္ꨵ ꨡꨓ္ꨇဝ္ꨳတꨯးꨓုမ္ꨲꨟဝ္းတꨰမ္ꨳတꨤင္ꨲဝꨯꨵပꨲꨓ္တꨤင္းꨟူꨵꨓမ္
တꨤင္းꨟꨓ္ꨟ္ꨮꨳꨀꨮꨤင္ꨳꨇိူဝ္းꨓꨯꨵယြꨓ္းသူးပꨓ္ꨟ္ꨮꨳပꨱꨓ္ပꨣꨲရမီꨲပိင္ꨲꨉꨣꨲꨇဝ္ꨳꨟဝ္းေသꨀမ္းꨁꨣꨳ
ꨡမ္ꨲေပꨣးပြင္ꨲꨇ္ꨮꨬလꨳꨁꨯꨳယြꨓ္းထꨤမ္ꨡိတ္းꨓိုင္ꨳꨁꨣꨳꨡꨓ္ဝꨣꨳꨟꨱတ္းrootꨓꨓ္ꨵမꨓ္းပꨱꨓ္
ꨇိူင္ꨵꨟိူဝ္ꨁꨣꨳꨟꨱတ္းrootပူꨓ္ꨳတꨣꨲꨇိူင္ꨵꨟိူဝ္မꨓ္းꨁꨣꨳꨓꨓ္ꨵ ꨇြꨯꨳသပ္းလꨰင္းပꨓ္လꨯꨤးယြꨯꨳမꨓ္း
ꨡိတ္းꨓိုင္ꨳꨁꨣꨳ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget