လၢႆးသႂၢင်း Babylon Dictionary ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး သႂ်ႇၼႂ်းၶွမ်းလႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း မႃးယဝ်ႉ

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၼႆၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မီးပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်ႇလွင်ႈသင်တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉမၢင်ၵေႃႉ သမ်ႉပေႃးထၢမ်မႃးဝႃႈ ဢမ်ႇတၢင်ႇSoftwareသင်ထႅင်ႈၶႃႈႁႃႉ? ၼႆဝႃႇႁေး၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တွပ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉယႃႇလီငၢမ်းလႄႈ
ၸင်ႇလႆႈ ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼပႄၼ် လွင်ႈတသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊  တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇတႆး ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ
ၶွမ်းမၢင်လုၵ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယၢပ်ႇဝႆႉ မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇႁၼ်ၽွၼ်ႉမၼ်း ၼႆလႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းပွင်ႇၶၢဝ်ပၼ်
တီႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈ ၸၢႆးၸွမ်တႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းUSAၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းၼႆၵေႃႈ ၸၢႆးၸွမ်မွၵ်ႇလၢတ်ႈ
ၼမႄႃးယူႇ ပႆႇလႆႈႁဵတ်းတူၺ်းလီꧦ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသမ်ႉ ၸၢႆးၸွမ်တႆး သမ်ႉၶိုၼ်းၶူင်ႇဢွၵ်ႇ တႃႇၸႂ်ႉၵိုၵ်း
တီႈၼႂ်း Babylon Dictionary  ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉသေ သူင်ႇမႃးၸူးၽူႈတႅမ်ႈၼႆလႄႈ
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈၸၢမ်းတူၺ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ ၸႂ်ႉငၢႆႈလီယူႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ်  Babylon Dictionary ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး တီႈတႂ်ႈၼႆႉ

ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ဢဝ်တီႈတႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈ

လၢႆးသႂၢင်းမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးတႂ်ႈၼႆႉ
ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ၊ လိတ်ႈRARၾၢႆႇမၼ်းတႃႉ၊ တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယူႉ
ၾၢႆႇမၼ်းမီးယူႇသၢမ်ဢၼ် မၢႆၼိုင်ႈ ပဵၼ်သေႃႉဝွႆးမၼ်း၊ မၢႆသွင် ပဵၼ်သေႃးမၼ်း၊ မၢႆသၢမ် ပဵၼ်ၾၢႆႇ
တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉတႆး၊ 

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼဵၵ်းတီႈမၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉ သွင်ၵမ်းတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ လိူၵ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သေၼဵၵ်းၵႂႃႇတႃႉ။

 ၼဵၵ်းNextတႃႉ

 Next
 Install
 Finish
တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ တႃႇတေသႂ်ႇ Keyမၼ်း ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတီႈMenu>>Settings တႃႉ

ၽွင်းမိူဝ်ႈတေသႂ်ႇkeyမၼ်းၼၼ်ႉ  ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိၵ်ႉဝႆႉလႅင်းၼႅတ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 ပေႃႉသႂ်ႇkey မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းတီႈ မၢႆသၢမ်ၼၼ်ႉတႃႉ 

 ဢၼ်ႁဝ်းသႂ်ႇသေႃးမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၼဵၵ်းတီႈ မၢႆၼိုင်ႈၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်း
မၢႆသွင် တႃႉ။

 သႂၢင်းၾၢႆႇ တသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး
ဢၼ်ႁဝ်းသႂၢင်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈၵႆႈ မၼ်းတေပႆႇပႃးတသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ
သိုပ်ႇသႂၢင်းၾၢႆႇတသျိၼ်ႇၼႃႇရီႇ ဢင်းၵိတ်ႉ+တႆး ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ၼဵၵ်းတီႈၾၢႆႇ TaiDic.bgl ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ

 တေသႂၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ
ပေႃးတဵမ်ပၢၵ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းတီႈCloseၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇတႃႉ။
 ၵမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပေႃႉတူၺ်းလႄႈ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ။

 သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽွၼ်ႉဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈတီႈ Menu >>> Settings မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 လိူၵ်ႈဢဝ်ၽွၼ်ႉPanglongသေ ၼဵၵ်း Saveတႃႉ။

လၢႆးၽုၺ်ႇဢၼ်ဝႆးမၼ်းတႄႉ  မိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉၼဵၵ်းဝႆႉCtrl သေ မိုဝ်းၶွၼ်ၶႂႃ ၼဵၵ်းတီႈၼူၶွၼ်ၶႂႃၼၼ်ႉ
သႂ်ႇတီႈၼႃႈၶွမ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ၵုၼ်ႁဵင်

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget