လၢႆးတၢင်ႇ (Upload) Video တီႈၼႂ်း YouTube

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၶႆႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇႁဝ်း လၢတ်ၼလွေင်ႈလၢႆး upload youtube ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈၸဝ်ႈ-ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ထၢမ်မႃးၼႂ်းၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ်လၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ

ၸိူဝ်းႁူႉယဝ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇယၢပ်ႇသင်သေတႃႉ ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈယၢပ်ႇဝႆႉ။

တႃႇတေတၢင်ႇငဝ်းတီႈၼႂ်း YouTube ၼၼ်ႉတႄႉ လႅင်းၼႅတ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇၶႅမ်ႉဝႆႉယူႇတၢၼ်ႇꧦၼင်ႇၵဝ်ႇ
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးမၼ်းၵွၼ်ႇ
တႃႇတေတၢင်ႇငဝ်းတူင်ႉတီႈၼႂ်းYouTube ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီး ဢၵွင်ႉ gmailဢၼ်ၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ
ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေမီးဢၵွင်ႉၵျီႇမေလ်းယဝ်ႉ ၼႆလႄႈ ပေႃးဝႃႈၽုၺ်ႇYouTube ယဝ်ႉၼႆၸိုင်
တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶဝ်ၼႂ်းဢၵွင်ႉမၼ်းၵွၼ်ႇ ၼဵၵ်းတီႈ Sign in ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တီႈၼႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇ မၢႆဢၵွင်ႉ ၵျီႇမေလ်းႁဝ်း လႄႈ မၢႆလပ်ႉမၼ်းသေ ၼဵၵ်း Sign in တႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ တႃႇတေတၢင်ႇငဝ်းတူင်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Upload ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 တေမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈဢၼ်ၵႂၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉတႃႉ

 ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေတၢင်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ ၼဵၵ်းတီႈOpenတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းမၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈတႂ်ႈသုတ်းၼၼ်ႉ  
တႅမ်ႈသႂ်ႇၸိုဝ်ႈၸုမ်းမၼ်း၊ ပေႃးယဝ်ႉမူတ်းယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Publish တႃႉ။

 ငဝ်းတူင်ႉဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်လႆႈႁၼ်တႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၊ တေလႆႈပႂ်ႉတေႃႇပေႃးတဵမ်ပၢၵ်ႇ။
(မၢႆတွင်ႈ- ႁိုင်လႄႈၼၢၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်းတူင်ႉႁဝ်း ပွတ်း/ယၢဝ်း၊ လႅင်းၼႅတ်ႉႁဝ်းၶႅမ်းၵူၺ်း)

 ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်မူတ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ လိင်ႉ ဢၼ်ၵႂၢင်းၼဝႄႆႉၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ
ႁဝ်းတေလႆႈႁၼ်ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းတၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ၊ 
ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ၶႂ်ႈဢဝ်လိင်ႉမၼ်းသူင်ႇပၼ်ၽႂ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉၼႃႇ။
 
 ပေႃးၼဵၵ်းတီႈလိင်ႉၼၼ်ႉၵမ်းၼို်င်ႈ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ
ၸိုဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉ ၼဝႄႆႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ။

 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်


Post a Comment

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget