လၢႆးၸႂ်ႉfree pp သေ ႁွင်ႉၽူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်း တီႈၼိူဝ်Internet
ၽူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈInternet ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ(ဢၼ်ၸႂ်ႉၼမ်)ယၢမ်းလဵဝ်
WCDMA / GSM
ၽူင်းWCDMA ၼႆႉ ပေႃးၸႂ်ႉInternet ၸိုင် ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ (4)ပျုး၊
ၽူင်းGSMသမ်ႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(2) ပျုး၊
ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၼမ်တႄႉ ပဵၼ်GSMၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ပေႃးသိုဝ်ႉSim Card (GSM) တႄႉ ဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႉလႆႈဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ပေႃးၶႂ်ႈၸႂ်ႉၵေႃႈ
လူဝ်ႇတၢင်ႇလဝ်ႈ(အင်တာနက်လိုင်းလျှောက်) တီႈလုမ်းၵပ်းသိုပ်ႇ(ဆက်သွယ်ရေးရုံး) ဢမ်ႇၼၼ် လၢၼ်ႉဢၼ်ၶၢႆၽူင်း(ကိုယ်စားလှယ် ) ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈယူႇ၊
 ပေႃးၵႂႃႇတၢင်ႇလဝ်ႈ(လိုင်းလျှောက်)တီႈ ကိုယ်စားလှယ် ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈပၼ် (15000)

 ပေႃးၵႂႃႇတီႈဆက်သွယ်ရေးရုံးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈပၼ်(10000)ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ။


မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သူင်ၸႂ်ႉviber သေႁွင်ႉၽူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ တီႈၼိူဝ်Internetတႄႉꧦ
ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႈလဵဝ်တႄႉ တႃႇတေၸႂ်ႉviberတႄႉ ၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇသူင်ႇcode မၼ်းမႃးပၼ်၊
(ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ)
 မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၽူႈတႅမ်ႈၵေႃႈၸႂ်ႉယူႇ code ဢၼ်မၼ်းသူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇမၢႆဝႆႉ ယူဝ်ဝႃႈလူဝ်ႇၵမ်းလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းတေသူင်ႇမႃးၼႆၵႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႈလဵဝ်တႄႉ မၼ်းဢမ်ႇသူင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ၊ သင်ဝႃႈတွင်းဝႆႉcode ဢၼ်မႃးသူင်ႇမႃးၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မၢႆဢၼ်ၼၼ်ႉသႂ်ႇၶိုၼ်းၵေႃႈလႆႈယူႇ
ဢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈယၢမ်ႈၸႂ်ႉမႃး ဢၼ်ႁွင်ႉၽူင်းတီႈၼိူဝ်ႈဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႆႉတႄႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

  1. Viber
  2. tango
  3. aire  Talk
  4. Kakao Talk
  5. Free PP ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ

ၼႂ်းၵႃႈႁႃႈဢၼ်ၼႆႉ Viber ၼႆႉ ၶႅမ်ႉတႄႉၶႅမ်ႉယူႇ ၵူၺ်ႈၵႃႈတေႃႈလဵဝ်မၼ်းဢမ်ႇသူင်ႇၵူၵ်ႉမၼ်းမႃးပၼ်၊
မၢႆ 2.3.4 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယၢပ်ႇဝႆႉဢိတ်းဢွတ်း၊ ဢၼ်တေတႅမ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်မၢႆ (5) Free PP ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ Free PP ၼႆႉတႄႉ ၶိုၵ်ႉတေႉယဝ်ႉဝႃႈ
ႁွင်ႉၽူင်း၊ သူင်ႇMessages ၊  Text chat ၊ သူင်ႇသဵင်၊ သူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈသေသူင်ႇ၊  သူင်ႇdata (2MB) ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇမႆႈၸႂ်သင်ႇ ၸၼ်ႁၢင်ႈတူဝ်လိၵ်ႈသေသူင်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ၊ 


တႃႇတေၸႂ်ႉFree PPသေႁွင်ႉၽူင်း ၼႂ်းမိူင်း/ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ
 1. တေလႆႈပဵၼ်ၽူင်းAndroid
2. ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းInternet ၊ (လႅင်းWiFiၵေႃႈလႆႈယူႇ)
3. ၵေႃႉဢၼ်ႁဝ်းတေလၢတ်ႈတေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉFree PP ၼႆႉ၊
တေလႆႈမီးလႅင်းInternetၼင်ႇၵဝ်ႇ။

မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵႃႈသိုပ်ႇၽူင်းတိုၵ်ႉၵႃႈယူႇလႄႈ မၼ်းပႆႇမိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ
ယွၼ်ႉၼၼ် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၸိူဝ်းၵႆႉသိုပ်ႇၽူင်းႁိုင်ꧦၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉယူႇၼႆတႄႉ
ၸႂ်ႉဢၼ်ၼႆႉလႃႈ ၊ ပေႃးသိုပ်ႇၽူင်းယူဝ်းꧦၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(50) ပေႃး(15)မိၼိတ်ႉၵေႃႈ (750)
ပေႃးဝႃႈႁဝ်းၸႂ်ႉလႅင်းInternetသေ လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်တႄႉ ၼိုင်ႈမိၼိတ်ႉ(2)ပျုး ပေႃး(15)မိၼိတ်ႉၵေႃႈ(30)သၢမ်ၶၼ်၊ ၵႃႈမၼ်းၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇဢေႉ။
လီယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလၢႆးသႂၢင်း လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၸၼ်ဢဝ်Free PP တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ
ပေႃးဝႃႈၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းSD Card ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ
တႃႇတေသႂၢင်းမၼ်းၼဵၵ်းတီႈMy File ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။
(တီႈၼႆႈတႄႉ ၽူင်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် )

Free PP ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈႁႃဢဝ်သေ 
ၼဵၵ်းတီႈCom. browan. freepp mobile .apk ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


သိုပ်ႇၼဵၵ်းInstall တႃႉ


သိုပ်ႇၼဵၵ်းDoneတႃႉ

ပေႃႈဝႃႈသႂၢင်းယဝ်ႉၼႆႉၸိုင် ႁၢင်ႈIcon မၼ်းတေမႃးမီးတီႈၼႃႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ


ၵမ်းၼႆႉ တႃႇတေၸႂ်ႉမၼ်း ၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းInternet သေ
ၼဵၵ်းတီႈFree PP ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 
တေလႆႈလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇတေႃႈလဵဝ် လႄႈ သႂ်ႇပၼ်မၢႆၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
လွၵ်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇမိူင်းလႂ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈဢဝ်သေ
(ပေႃးယူႇမိူင်းထႆးၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ် (+66) Thailand ၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ )

ပိူင်တႅၵ်ႈမၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈၽူႈတႅမ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ်(+95) Myanmarၼၼ်ႉၼႆႉယဝ်ႉ
လွၵ်းမၢႆၽူင်းၼၼ်ႉတႄႉ မၢႆၽူင်းၽူႈတႅမ်ႈပဵၼ် 09 421144771 ၼႆလႄႈ
 09 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢႆတင်းၼႃႈမၼ်း ထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ0 ဢဝ်တူဝ် 9 ၼၼ်ႉၵူၺ်း
တေပဵၼ် 9421144771 ၼႆယဝ်ႉ
ပေႃးလိူၵ်ႈယဝ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈContinue တႃႉ။


တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ သိုပ်ႇၼဵၵ်းEnterတႃႉ။


တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးႁၢင်ႈၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် ၼဵၵ်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇၽႆႇဢၼ်ဢဝ်ႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇၼဝႄႆႉၼၼ်ႉတႃႉ။

ၼႆႉၵေႃႈ ၼဵၵ်းသုတ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇၽႆႇဢၼ်ဢဝ်ႁၢင်ႈပိုၼ်ၵၢင်ႇၼဝႄႆႉၼၼ်ႉတႃႉ။သိုပ်ႇၼဵၵ်းStartတႃႉ။

လိုၼ်းသုတ်းတေတဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 
မီးတီႈၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈၼဵၵ်းYes ဢမ်ႇၼၼ်No  တႃႉ။

+95 ၼႆႉပဵၼ်Codeမိူင်းမၢၼ်ႈ မၢႆတၢင်းၼႃႈ 09 ၼၼ်ႉသမ်ႉဢဝ်တူဝ်9 မၼ်းၵူၺ်း
 မၢႆၽူင်းၽူႈတႅမ်ႈသမ်ႉပဵၼ် 421144771 ၼႆလႄႈ
ပေႃးမႃးလေႃးၵၼ် တေပဵၼ် +959421144771 ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
ပေႃးဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၶႂ်ႈသိုပ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းတီႈၽူႈတႅမ်ႈၼႆတႄႉ
ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းသိုပ်ႇမႃး ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်းမိူင်းသိုပ်ႇမႃးၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉတူၺ်းလႃႈ
ပေႃးမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၽူႈတႅမ်ႈၽုၺ်ႇဝႆႉလႅင်းInternetတႄႉ လၢတ်ႈလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ၽွင်းတိုၵ်ႉလၢတ်ႈတေႃႇလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ


ၵမ်းၼႆႉပေႃးၶႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ်၊ သူင်ႇသဵင်၊ သူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈသေသူင်ႇပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်
ၼဵၵ်းတီႈFreeၽၢႆႇလင်မၢႆၽူင်းၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းOKတႃႉပေႃးတႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးၵၼ် ပေႃႉသႂ်ႇတီႈလွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၼဵၵ်းSentတႃႉ။


တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ


ပေႃးၶႂ်ႈသူင်ႇသဵင် တဵၵ်းဝႆႉတီႈPush to Talk ၼၼ်ႉသေလၢတ်ႈတႃႉ 
ပေႃးလၢတ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆႇၶိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းတဵၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ မၢႆပၼ်တီႈလွၵ်းတႂ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းOKတႃႉ။


ပေႃးၶႂ်ႈသူင်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼဵၵ်းတီႈၽၢႆႇတႂ်ႈႁၢင်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈႁႃၶႅပ်းႁၢင်ႈတႃႉ။


ပေႃးၶႂ်ႈၸၼ်ႁၢင်ႈသေသူင်ႇၼဵၵ်းတီႈ
ႁၢင်ႈတုမ်ႇမူၼ်းꧦသၢမ်ဢၼ်တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ
ၵမ်းၼိုင်ႈသေ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉႁဝ်းၶႂ်ႈၸၼ်ၸၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၼ်သေ ၼဵၵ်းSendတႃႉ။
ၶႅမ်ႉၼႃႇၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းလူင် ဢဝ်မိုဝ်းၸၼ်သေသူင်ႇၵဝ်ၵူၺ်းၼႃႇ။


တႃႇၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းiphone ၶဝ်တႄႉ
ၵႂႃႇၸၼ်ဢဝ်သေႃႉဝွႆးမၼ်းတီႈၼႆႈၶႃႈလႄႈ

ႁႂ်ႈယူႇလီၵတ်းယဵၼ် မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ ၵူႈၽႂ်မၼ်းသေၵမ်း။

==================================႐႐႐===================================


 သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈသေႃႉဝွႆးFree PPၼႆႉသေ ၶိုၼ်းသႂၢင်းၶိုၼ်းၼႆၸိုင် 
မၼ်းတေယွၼ်းမႃးVerification Code မၼ်းၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၼဵၵ်းCancelတႃႉ။


 
သိုပ်ႇၼဵၵ်းRequest verification code via voice call ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ
သူင်ႇမႃးပၼ် verification codeမၼ်း

ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေသိုပ်ႇၽူင်းလၢတ်ႈမႃးမၢႆverification codeမၼ်း
ပဵၼ်သဵင်ၼၢင်းယိင်း ပႂ်ႉထၢမ်လီꧦသေ မၢႆဝႆႉမၢႆမၼ်းလႃႈ၊  ပေႃးဢမ်ႇထွမ်ႇလီꧦဢမ်ႇႁူႉၶေႃႈမၼ်း
တေလၢတ်ႈၼသႄၢမ်ၵမ်းၵူၺ်း


ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆမၼ်းverification codeဢၼ်လၢတ်ႈၼမႄႃးၼၼ်ႉသေၼဵၵ်းRegisterတႃႉ။ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇ
khurnum@gmail.com
free PP call -  +959421144771 

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget