လၢႆးၽုၺ်ႇ Dark Mode တီႈၼႂ်း Messenger

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ


Dark Mode တီႈၼႂ်း Messenger မႃးၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေမီးဝႆႉၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ

ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်လႄႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၸိူဝ်းပႆႇႁူႉၼၼ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ
တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လွၵ်းလၢႆးၽုၺ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်သပ်းလႅင်းၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။


Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)