လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူၼ်း မိၵ်ႈ Oppo A3s, F7, F9, A7, Realme C1 & 2 Pro

မႂ်ႇသုင်ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ 2019
ၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ တေဢဝ်တၢင်းမေႃ ဢၼ်ပဵၼ်လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတႆး တီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo လႄႈ

Realme ၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇမၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈႁဵတ်း

ငဝ်းတူင်ႉမၼ်းသေ တၢင်ႇပၼ်ယူႇသွင်ပွၵ်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ထူဝ်းၽူၼ်းထၢမ်မႃး
ယူႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ Share ယူႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၵၼ်သဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ
ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းပီမႂ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ 2019 ၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပဵၼ် Post သေ လႄႈ တၢင်ႇဝႆႉ
တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။
ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွၵ်းလၢႆးၸၼ်လႄႈ လၢႆးသႂၢင်းမၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၵပ်းၵပ်းတၢမ်းတၢမ်းတႃႉ။


လၢႆးၸၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉလႄႈ လၢႆးသႂၢင်းမၼ်း
လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

ပေႃးပဵၼ်တီႈၼႂ်းၽူၼ်း ၽုၺ်ႇ Broswer သေ တႅမ်ႈႁႃ ဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇဝႃႈ
www. tainum.com တႃႉ။

 ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၵ်းၸၼ်ဢဝ်တႂ်ႈၼႆႉ လႆႈယူႇ 

ၽွၼ်ႉ NamTeng Web Pro ႁၼ်လႆႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ 100% ၸေႃႇၵျီႇ 85% ၼႆယဝ်ႉ
ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၸၼ်ဢဝ်တႃႉ။ၽွၼ်ႉၸေႃႇၵျီႇတႆး ၸိူဝ်းယူႇမႆးတိူင်းၶဝ်ၸႂ်ႉၵမ်ႈၼမ်ဝႃႇ
ၼဵၵ်းတီႈတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၸၼ်ဢဝ်တႃႉ။


ပေႃးၼဵၵ်းတုမ်ႇ တၢင်းၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ
သိုပ်ႇၼဵၵ်းတုမ်ႇၶဵဝ် Download ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ (တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လီၼင်ႇၵဝ်ႇ) 
ၼဵၵ်း Download တႃႉ။

 ပေႃးၸၼ်ယဝ်ႉၼႆ တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ ၼဵၵ်း Open ၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇသႂၢင်းၶဝ်ႈၼႂ်းၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။


ၼဵၵ်း INSTALL တႃႉ။


ၼဵၵ်း DONE တႃႉ။


ပေႃးသႂၢင်းယဝ်ႉ တႃႇၽုၺ်ႇႁႂ်ႈၸႂ်ႉလႆႈၽွၼ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ 
ၶဝ်ႈတီႈ Settings တႃႉ။


ၶဝ်ႈတီႈ Language & Region ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇၼႆယူႇ တီႈ Region ၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈ Myanmar တႃႉ။
ပေႃးဢမ်ႇလိူၵ်ႈဢဝ် Myanmar ၼႆ တီႈၽုၺ်ႇၽွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇဢွၵ်ႇ။


ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ၵမ်းၼိုင်ႈသေ သိုပ်ႇၶဝ်ႈတီႈ Display & Brightness တႃႉ။


ၽုၺ်ႇပၼ်တီႈ Support Dai Characters ၼႆႉတႃႉ။ 


ပေႃးၽုၺ်ႇယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
ပေႃးၽုၺ်ႇတီႈၼႆႈယဝ်ႉၵေႃး ၽွၼ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉႁေႃး၊

မၢႆတွင်း- ၼႂ်းၽွၼ်ႉသွင်ဢၼ် ဢၼ်တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း
ၸႂ်ႉၸွမ်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ၊ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ်သေ 
သႂၢင်းသႂ်ႇၼႂ်းၽူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူးဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။


ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)
ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ၊ဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်
1.1.2019

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget