လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F7

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ ဢဝ်တင်းႁူႉမေႃ
လၢႆးသႂ်ႇၽွၼ်ႉတီႈၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo F7 ၼႆႉ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ

ဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈတၢင်ႇတီႈၼႂ်း Play Store ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၵွင်ႉလႆႈၵွႆပႅတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းတၢင်ႇ
ပၼ်တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉတႆးၼုမ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ၊

ၸၼ်ဢဝ်တီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ၊ လၢႆးသႂၢင်း၊ လႄႈ Theme မၼ်းၵေႃႈပႃးဝႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။


Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)