CleanMyMac တႃႇမွတ်ႇယုၵ်းယၢၵ်းၼႂ်းၶွမ်း Mac

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆပေႃးသူၼ်ၸႂ် ၸၼ်ဢဝ်လႆႈတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)