လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Re-Loader သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၶွမ်း Activate Windows (For Windows 10)

ဢိင်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းသေ မူိဝ်ႈၼႆႉတေမႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်းWindows 10 ၼႆယဝ်ႉ၊ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းတၢင်ႇဝိၼ်းတူဝ်းမႂ်ႇယဝ်ႉၼႆ သင်ဝႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇkey မၼ်းၼႆ
တူဝ်လိၵ်ႈတေဢွၵ်ႇမႃး တီႈၼႃႈၶွမ်းႁဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။


တႃႇၵႄႈလိတ်ႈမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Re-Loader Latest Version 
တီႈတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ၊ 

ပေႃးၸၼ်ဢဝ်ယဝ်ႉ လိတ်ႈ RAR File မၼ်းသေ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ လၢႆးဢၼ်ၼႄဝႆႉတႂ်ႈၼႆႉ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်ႉ ပိၵ်ႉဝႆႉၶိူင်ႈၶႃႈမႅင်း ၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ၊ ပေႃးလိတ်ႈၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉၼႆ
လႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းၽုၺ်ႇတီႈ Re-Loader ၼၼ်ႉသွင်ၵမ်းတႃႉ၊ တေဢွၵ်ႇမႃး Box  ဢၼ်ၼိုင်ႈ
ၼဵၵ်းပၼ် Yes တႃႉ။

တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ ၼဵၵ်းတီႈ I Accept တႃႉ။


 ေတဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းမၢႆဢဝ် တီႈ Win ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း Active တႃႉ။


 ၼဵၵ်း Yes တႃႉ၊ တၵႃႇႁဝ်းၶဝ်။


 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပႂ်ႉႉႉႉႉႉႉပႂ်ႉႉႉႉႉႉႉ


လိုၼ်းသုတ်း ပေႃးတူဝ်လိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ Completed ၼႆၵေႃႈ ဢူဝ်ႇတႆးယဝ်ႉ၊
တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈၶွမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ။


ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီငၢမ်း၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ယူႇၼႆ
ပေႃးမႅၼ်ႈတၢင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ သိုပ်ႇShare ပၼ် ႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
လႆႈႁူႉမေႃတႃႉ။


ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ(ဝၢၼ်ႈလဝ်း-ၵုၼ်ႁဵင်)
ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸုလႃး၊ မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆး။

Post a Comment

ငိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇႁဝ်းတေႉၶႃႈ

တီႈwin ၼၼ်ႉေတဢွၵ်ႇမႃးသီလႅင်ပဵတ်ႈၶႃႈ

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget