လွၵ်းလၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈတီႈၼႂ်းၶွမ်း ပၼ် Sticker Comment လႆႈ

လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉ  ၶႅမ်ႉဝႆႉၼႆလႄႈၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈပႃႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ


ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းFacebookတီႈၼႂ်းၶွမ်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ် ပၼ် Sticker Comment ၼႆၸိုင်

ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇ
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပေႃးပဵၼ် Mozilla Firefox Browser ၸိုင်
ၵႂႃႇတီႈလိင်ႉၼႆႉ   http://www.mogicons.com/en/addon/
တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇ ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ၼဝႄႆႉတႂ်ႈၼႆႉ
 
 ၵမ်းၼႆႉ သႂၢင်းAdd-ons မၼ်း ၼဵၵ်းမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

 တေလႆႈႁၼ်မိူၼ်ၼင်ႇၼႆ ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 တေဢွၵ်ႇမႃးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းတီႈIn stall Nowၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ

 ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉၸိုင် တီႈၼႂ်းၶွမ်းႁဝ်း ပၼ် Sticker Comment လႆႈယဝ်ႉ

 တေလႆႈႁၼ်ဢွၵ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

မၢႆတွင်း - ပေႃးဢမ်ႇပႆႇဢွၵ်ႇၼႆၸိုင် ဢွၵ်ႇၽဵတ်ႉပူၵ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၸင်ႇၶိုၼ်းၶဝ်ႈၶိုၼ်းတႃႉ။

**************************************

ပေႃးပဵၼ် Google Chrome Browser ၸိုင် 
ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၼဝႄႆႉတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
ၵႂႃႇတီႈလိင်ႉတႂ်ႈၼႆႉ http://www.mogicons.com/en/addon/

တေဢွၵ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼဵၵ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၸိၼဝႄႆႉၼႆႉတႃႉ

 ၼဵၵ်းတီႈFree ၼၼ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ

 ၼဵၵ်းAdd ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ

 ၸဝ်ႈပိၼ်ႇတေႃးလ (တႆးၼုမ်ႇ)

Post a Comment

Popular Posts

[facebook][blogger]

Contact Form

Name

Email *

Message *

တꨯးꨓုမ္ꨲ. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget