လၢႆးၸႂ်ႉ Re-loader Activator သေႁဵတ်း Activate Windows 7,8,10 (2019)

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်တင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်း မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေပဵၼ်
တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸၼ်ဢဝ် Re-loader Activator  တီႈတႂ်ႈၼႆႉဢွၼ်တၢင်း
လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းတႄႉ ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ

သင်ဝႃႈၼႂ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇသႂ်ႇဝႆႉ ဢၼ်ၶႃႈမႅင်းဝၢႆးရၢတ်ႉ ပိၵ်ႉဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈတႃႉ။


ဢမ်ႇၼၼ် တူၺ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း တႂ်ႈၼႆႉၵေႃႈလႆႈယူႇ

Comments

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)