လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း Huawei Theme Manager သေ သႂ်ႇၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႂ်းၽူင်းမိၵ်ႈ Huawei

Huawei Theme Manager  ဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ လႆႈသူင်ႇၽွၼ်ႉၸူးၽူႈၶူင်သၢင်ႈမၼ်းသေ
လႆႈသႂ်ႇမႃးပၼ်ၽွၼ်ႉတႆး တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ၊ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈၶူင်သၢင်ႈတေႉတေႉ
လၢႆးသႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Playstore သေ တႅမ်ႈႁႃဝႃႈ

Huawei Theme Manager တႃႉ ပေႃးႁၼ်ယဝ်ႉ ၸၼ်သႂ်ႇတီႈၼႂ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။


ပေႃးၸၼ်ယဝ်ႉၼႆ ၽုၺ်ႇ Huawei Theme Manager တႃႉ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ 
သိုပ်ႇၼဵၵ်း Fonts တႃႉ။သိုပ်ႇၼဵၵ်းထႅင်ႈတီႈ Localized Fonts တႃႉ။

 ၼဵၵ်းၼင်ႇၼႆ


ၼဵၵ်းတီႈ Shan ၼၼ်ႉတႃႉ တေလႆႈႁၼ်ၽွၼ်ႉတႆးတင်းၼမ်
လႆႈၸႂ်ဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်တႃႉ။

 ၼဵၵ်းတီႈ Get This Fonts တႃႉ။
ပႂ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ တေၸၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းယူႇယဝ်ႉ။


 တႃႇၶဵင်ႇၽွၼ်ႉ ၼဵၵ်းတီႈ Set This Fonts တႃႉ။


 သိုပ်ႇၼဵၵ်းတီႈOpen Huawei Themes App တႃႉ
တေၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈ Theme မၼ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ ၼဵၵ်းလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈၽွၼ်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉသေ
ꧣဵၵ်း Apply တႃႉ။

ၸဝ်ႈတႆးၼုမ်ႇ(ၵုၼ်ႁဵင်)

Comments

  1. ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈ

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇ Oppo F9, A3s ႁူမ်ႈလူၺ်ႈလၢႆးသႂၢင်းမၼ်း

Vivo Theme Whit Tai Unicode (Theme ၵိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇၽူၼ်းမိၵ်ႈ Vivo ၵမ်ႈၽွင်ႈ)